הצעת חוק הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבת זקנה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשס"ז-2007 דברי הסבר על-פי המצב הקיים היום, קשישים שכל הכנסתם מורכבת מקצבת זקנה ומקצבת השלמת הכנסה, לא מנוכה מסכום גמלת הבטחת ההכנסה לה הם זכאים, הכנסות מעבודה שאינן עולות על כ-900 ₪ לבודד (13% מן השכר הממוצע במשק), או כ-1200 ₪ למי שיש לו בן זוג או ילד (17% מהשכר הממוצע במשק). הצעת החוק מבקשת להעלות את אחוז ההכנסה הנוספת שבגינה לא תופחת גמלת הבטחת הכנסה מ-13% לבודד ל-20% מהשכר הממוצע במשק, ומ-17% למי שיש לו בן זוג או ילד ל-30% מהשכר הממוצע במשק. הצעת חוק זו באה לאפשר לאוכלוסיה מצומצמת זו של קשישים שיכולים ורוצים לעבוד, את האפשרות להגדיל במעט את הכנסותיה, שלא על חשבון תקציב המדינה, ולשפר את מצבה הכלכלי. הצעות חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/261). הצעות חוקקצבת זקנה