הצעת חוק הלוואה לדירה ראשונה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הלוואה לדירה ראשונה הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה ראשונה), התשע"א-2010 דברי הסבר לאזרח ממוצע בישראל קיים כיום קושי רב לרכוש דירה משלו. אזרחים רבים, כולל כאלו הנמנים על 'מעמד הביניים' לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש דירה, ונאלצים לפעול באחת משתי דרכים; הראשונה, לעבוד ולחסוך במשך עשרות שנים, כך שבסופו של דבר יצטבר בידם הסכום הדרוש לקניית דירה; הדרך השנייה הינה לקנות דירה בעזרת כספי הלוואות שקיבלו ושאותם יחזירו במשך רוב חייהם. מציאות זו הביאה לכך שכיום, על פי ההערכות, עשרות אלפי אזרחים ישראלים אין להם דירה משלהם, ומתגוררים בשכירות. בשנים האחרונות עקב המחסור ההולך וגדל בדירות זמינות, מתגוררים גם בדירות מחולקות, במחסנים וחניות שנסגרו לדירות. כדי להקטין את המחסור העצום בדירות, נדרשת המדינה לצאת בשיווק מאסיבי של קרקעות לבנייה, ולתת תמריצים ליזמים ולקבלנים לבנות אלפי יחידות דיור בתקופה קצרה, כפי שנעשה בעבר בשנות ה-90 בזמן העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר. הצעת החוק מציעה פתרון זמני, לגידול בהיצע הדירות החדשות, במטרה להקל על אזרחים בקניית דירתם הראשונה. לסעיף 1 מוצע להוסיף לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), את סעיף 6ה, בדבר מתן הלוואה לדיור והפחתה בהחזר. בסעיף קטן (א) המוצע לתת לזוג זכאי שרכש דירה שהיא דירתו הראשונה ושהיא חלק מבנייה רוויה, הלוואה בסכום של 140,000 שקלים חדשים. ההגדרה המוצעת בסעיף ל"בנייה רוויה" היא בנייה בצפיפות של 4 יחידות דיור לדונם או יותר. הלוואה כאמור תינתן רק לרכישת דירה ששוויה אינו עולה על תקרת הפטור ממס רכישה, העומדת כיום על כמיליון שקלים חדשים. כמו כן, מוצע לקבוע הפחתה בסכום של 800 שקלים חדשים בכל חודש, במשך התקופה להחזר ההלוואה. סעיף קטן (ב) קובע כי זכאי שהוא יחיד יזכה למחצית סכומי ההלוואה וההחזר הקבועים בסעיף קטן (א). סעיף קטן (ג) מוסיף וקובע כי ההפחתה בהחזר לא תעלה על סכום ההחזר החודשי של ההלוואה לדיור לפי סעיף זה. סעיף קטן (ד) בא למנוע ניצול לרעה של ההטבה שבהצעת החוק וקובע שההפחתה בהחזר תינתן רק כל עוד הזכאי מחזיק בדירה בבעלותו. סעיף קטן (ה) קובע הוראות לעניין הצמדה למדד של ההפחתה בהחזר ההלוואה. סעיף קטן (ו) קובע כי מגבלת גובה ההלוואה לדיור הקיימת בסעיף 2 לחוק, לא תחול על ההלוואה לפי סעיף זה. בסעיף קטן (ז) קבועה הריבית שתחול על ההלוואה לדיור לפי סעיף זה. לסעיף 2 מוצע לעודד מכירת דירת מגורים לזכאי לפי סעיף 6ה המוצע, וזאת באמצעות מתן פטור ממס שבח, שייקבע בסעיף 48א2 המוצע לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1973. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק וקנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2542/18) ועל ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/2691/18). הצעות חוקמקרקעיןהלוואה