תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 28לב לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. איסור פרסום עמותה מוכרת לא תפרסם - (1) תמונות של ילדים המוצגים כמועמדים לאימוץ, בין אם הם מועמדים לאימוץ בפועל ובין אם לאו. (2) שמות של ילדים המועמדים לאימוץ או כל פרט אחר שעלול להביא לזיהוים. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998). תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ח(א)(8) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 28(ו) לחוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 36(א) לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. הערכת מסוגלות עמותה מוכרת תקבל, לצורך קביעת כשירותו של מבקש להיות הורה מאמץ, חוות דעת בכתב להערכת המסוגלות של מבקש ומשפחתו לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי (להלן - הערכת מסוגלות). 2. חוות דעת של הפסיכולוג (א) הערכת מסוגלות תיערך בידי פסיכולוג כמשמעותו בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998. (ב) חוות הדעת של הפסיכולוג תפרט את הבדיקות שעליהן הסתמך הפסיכולוג לצורך הערכת המסוגלות. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998). תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכות שר המשפטים ושר העבודה והרווחה לפי סעיפים 28כד ו-28כה(א) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובתוקף סמכות שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה לפי סעיף 36(א) לחוק, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 28ו לחוק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגשת בקשה בקשה להכרה בעמותה תוגש לשרים כמשמעותם בסעיף 28ג לחוק (להלן - השרים), באמצעות הרשות המרכזית כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק (להלן - הרשות המרכזית), על ידי עמותה שמתקיימים בה כל אלה: (1) העמותה הצהירה כי מטרתה הבלעדית היא פעילות בתחום האימוץ הבין-ארצי לפי החוק; (2) העמותה הצהירה כי רוב חברי ועד העמותה הם תושבי ישראל, המתגוררים בה חמש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה; (3) העמותה התחייבה שעובדיה וכל מי שפועל מטעמה יחתמו על התחייבות בתצהיר לשמירת מידע, לפי הטופס שבתוספת; (4) העמותה מעסיקה מנהל הנושא באחריות לכל פעולות העמותה בארץ ובמדינות חוץ; (5) העמותה הגישה רשימה של העובדים ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיקם עם קבלת ההכרה בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, והתחייבה לבדוק את קורות חייהם ואת כישוריהם ונסיונם המקצועי לפי סעיף 28כג(א) לחוק; (6) העמותה הצהירה שבדקה במרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, כי חברי הועד, עובדי העמותה ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על הוראות החוק; (7) העמותה הצהירה כי היא מעסיקה או עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה בעלי מקצוע לפי תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, וכי התקיימו לגביהם הדרישות האמורות בפסקאות (3), (5) ו-(6); (8) העמותה הצהירה כי היא מעסיקה או תעסיק עם ההכרה בה יועץ משפטי שהוא עורך דין בעל שבע שנות ותק לפחות, וכן מנהל חשבונות ומבקר פנים; (9) העמותה הצהירה כי כל פעילותה במדינת חוץ תיעשה על פי הדין של אותה מדינה ובכפוף להוראות האמנה בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בדבר אימוץ בין-מדינתי, 1993; (10) בתקנון העמותה נקבעו כללי מדיניות לפעילות העמותה באימוץ בין-ארצי; (11) העמותה הצהירה כי יש לה בסיס כלכלי איתן ואמצעים, שיאפשרו לה לפעול באופן נאות באימוץ בין-ארצי לתקופה של שנתיים לפחות; (12) (בוטלה) 2. מסמכים שיצורפו לבקשה לבקשה יצורפו המסמכים המפורטים להלן: (1) בקשה לרישום העמותה, תעודת הרישום של העמותה ותקנון העמותה; (2) רשימת המדינות שבהן מבקשת העמותה לפעול והמסמכים המפורטים בסעיף 28כה(ב) לחוק; (3) אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ לפי סעיף 28כה(ג) לחוק; (4) דין וחשבון של רואה חשבון על מצבה הכספי של העמותה, אישורים על העתודות הכספיות שלה ונכסיה, גובה השכר שהיא משלמת למועסקיה לרבות המנהל וממלאי תפקידים אחרים בה; ואישור רואה החשבון כי מצבה הכלכלי של העמותה יאפשר לה לפעול בהתאם להיקף פעילותה המתוכננת במשך שנתיים; (5) ערבות בנקאית על סך 500,000 שקלים חדשים לטובת הרשות המרכזית, לצורך הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה; עלה מספר הבקשות שבהן מטפלת העמותה על עשרים וחמש, תדאג העמותה לערבות בנקאית, כאמור, בסך 20,000 שקלים חדשים נוספים לכל בקשה (להלן - ערבות משלימה); העמותה תדאג לכך שהערבות הבנקאית תהיה בתוקף במשך כל תקופת פעילות העמותה ועד למילוי כל התחייבויותיה על פי החוק; (6) העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעמותה, לעובדיה ולמועסקים על ידה. 3. התאמה למדד הסכומים הנקובים בתקנה 2(5) ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון אחרי תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ינואר 1998. 4. חובת הודעה לשרים עמותה מוכרת תודיע לשרים, באמצעות הרשות המרכזית, בהקדם האפשרי, על כל אחד מאלה: (1) פתיחת הליכים פליליים נגד חבר ועד, מנהל, בעל מקצוע כמשמעותו בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, או עובד העמותה בארץ או במדינת החוץ; (2) שינוי במצבה הכספי של העמותה שמשפיע באופן ממשי לרעה על איתנותה הכלכלית; (3) הפסקת התקשרות עם מדינת חוץ; (4) פגיעה בהוראות האמנה שנעשתה על ידי רשות במדינת החוץ או על ידי עמותה מוכרת. 5. חובת העברת הסכם עמותה מוכרת תעביר לשרים, באמצעות הרשות המרכזית, העתק מכל הסכם שחתמה עם מדינת חוץ או עם רשות מוסמכת של מדינת חוץ. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998). קטיניםתקנותאימוץ