הצעת חוק העברת שמות מנויים לכבלים לרשות השידור

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק העברת שמות מנויים לכבלים לרשות השידור הצעת חוק רשות השידור (תיקון - רשימת מנויים), התשס"ח-2008 דברי הסבר חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, קובע כי מחזיק במקלט טלוויזיה חייב בתשלום אגרה לרשות השידור. כיום כ-35% ממחזיקי מקלטי טלוויזיה אינם משלמים אגרה. אי אכיפה של חובת התשלום יצרה הבחנה פסולה בין חייבים שונים ופגעה בתחושת הצדק וההגינות. רוב בתי האב בישראל, המחזיקים במקלטי טלוויזיה, מנויים בחברות הכבלים או הלוויין. העברת רשימות המנויים של חברות הכבלים והלוויין לרשות, כמוצע, תייעל את מנגנון גביית האגרה ברשות, תצמצם את מימדי ההשמטות מחובת התשלום ובעקיפין תחזק את אמונתם של האזרחים שומרי החוק. קבלת המידע מחברות הכבלים והלוויין תייעל את גביית האגרה ובכך יושלם הסכום החסר בקופת הרשות מגביית האגרה. העמקת הגבייה באמצעות העברת הנתונים המבוקשים, תתבצע ללא כל צורך בהקצאת משאבים נוספים לרשות השידור או לחברות הכבלים והלוויין. משמעות הדבר היא שהתוספת בגביית האגרה, כתוצאה מהעברת הנתונים, תעבור במלואה להכנסות הרשות. במצבה החמור של הרשות תוספת זו להכנסות הרשות היא חיונית. הנתונים שיועברו, ישמשו לצורך גביית האגרה בלבד. האלטרנטיבות האחרות לצורך העמקת הגבייה הן: שימוש בפקחים לבדיקת הימצאות מקלט טלוויזיה בבתי האזרחים. אפשרות זו מצריכה גיוס משאבים נוספים שמטבע הדברים יבואו מכיסם של אזרחים שומרי חוק. אפשרות אחרת, היא בהעלאת שיעור התשלום שמשלמים אזרחים שומרי חוק. אפשרות שלישית היא לממן את החסר מתקציב המדינה, גם כאן ישלמו אזרחים שומרי חוק ונוסף על כך, יש באפשרות אחרונה זו כדי לפגוע בעצמאות רשות השידור. העברת המידע מחברות הכבלים והלוויין היא האפשרות היעילה ביותר להעמקת הגבייה מבלי לפגוע בזכויותיהם של אזרחים שומרי חוק ובעצמאות רשות השידור. אין חולק כי תכלית הגבייה, היינו מימון רשות השידור, היא תכלית ראויה. יפים כאן הדברים של כבוד הנשיא ברק, בזמנו, בבג"ץ 4562/92 זנדברג נ' רשות השידור, פ"ד נ(2) 793, בפסקה 35: "לא זה המקום לעמוד על חשיבותה של רשות שידור ממלכתית ועצמאית, שאינה תלויה ברשות המבצעת, למבנה הדמוקרטי שלנו, ותרומתה לעיצוב ערכי המדינה וזכויות האדם. די אם נצביע על החשיבות שבקיומו של אמצע תקשורת ציבורי, שאינו מסחרי, ואשר לנגד עיניו אינטרסים ציבוריים רחבים ולא שיקולים כלכליים בלבד". לדעת מציע החוק, גם אם יש בהעברת מידע אודות המנויים בחברות הכבלים והלוויין לרשות, פגיעה בפרטיות, הרי שפגיעה זו עומדת בדרישות פסקת ההגבלה, שבחוק יסוד" כבוד האדם וחירותו, שכן היא פגיעה מידתית שנועדה לתכלית ראויה. אשר על כן, מוצע לחייב את חברות הכבלים והלוויין להעביר לרשות השידור את רשימת מנוייהם. הצעות חוקטלויזיהרשות השידור