הצעת חוק הפחתת אגרת טלויזיה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הפחתת אגרת טלויזיה הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול הפחתת שיעור האגרה) (הוראת שעה), התשס"ח-2007 דברי הסבר בשנת 2003, תוקן חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק) באמצעות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, באופן שהפחית את סכום האגרה בגין החזקת מקלט טלוויזיה בשנת 2004 ב-10%, בשנת 2005 ב-11%, בשנת 2006 ב-12% ובשנת 2007 ב-5%. כתוצאה מכך, משנת 2004 עד 2007 חל קיצוץ באגרה בשיעור של כ-42%. סכום האגרה ירד מסך של 515 שקלים חדשים בשנת 2003 ל-350 שקלים חדשים בשנת 2007. בהתאם לסעיף 28א(ב)(4) לחוק, ההפחתה בשיעור של 5% אמורה להימשך גם בשנת 2008. הפחתת האגרה בכל שנה ב-5% תביא לביטול הדרגתי של האגרה, דבר שיביא לחיסול השידור הציבורי. חשיבות קיומו של השידור הציבורי אינה מוטלת בספק ויש למנוע מצב שבו אורחות החיים יושפעו מהשידור המסחרי בלבד. הפחתת האגרה אינה מאפשרת לרשות השידור לעמוד במטרות הציבוריות שנקבעו בחוק, ולמלא את יעדיה כנדרש. מגמה זו פוגעת קשות בהכנסות הרשות, דבר שגרם לגירעונות גבוהים ומצטברים. המשך המגמה יש בה כדי להביא למצב של קריסה מוחלטת של הרשות, ולסגירתו של השידור הציבורי. הרשות הגיעה בחודש אוקטובר 2007 לתזרים מזומנים שלילי. מליאת רשות השידור והועד המנהל אישרו תוכנית התייעלות הכרוכה בפיטוריי מאות עובדים והשקעות בתשתיות, על מנת שהשידור הציבורי ימלא את ייעודו. הבטחת הכנסה יציבה וקבועה לרשות תסייע לה לעמוד ביעדי הרפורמה האמורה. בחינת הנתונים אל מול מדינות אירופה, מעלה כי סכום האגרה בישראל הוא מן הנמוכים ביותר. ביטול הפחתת תשלומי האגרה הוא אחד הצעדים הנדרשים על מנת שרשות השידור תמשיך להתקיים, ועל מנת שתעמוד ביעדי הרפורמה. לפיכך, עצירת ההפחתה, בשלב זה לשנת 2008, היא המינימום ההכרחי הדרוש לרשות כדי להמשיך ולהתקיים ולעמוד ברפורמה הארגונית המתוכננת. הצעות חוקטלויזיהאגרה