הצעת חוק הפסיכולוגים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הפסיכולוגים הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002 דברי הסבר הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002 (להלן - החוק המוצע), המתפרסמת בזה פורסמה כתיקון מס' 3, בשינויים אחדים, בהצעות חוק התשנ"ח, עמ' 298 (להלן - תיקון מס' 3), אך הליכי החקיקה לא הגיעו לסיומם; בהצעת חוק זו הושמטו סעיפים 2, 5 ו-6, מתיקון מס' 3. לסעיפים 2 ו-7 לפי סעיף 2(ב) לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 (להלן - החוק), אפשר להכיר בתואר מוסמך בפסיכולוגיה שניתן במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוכר לפי החוק, רק אם הוא שווה ערך לתואר מוסמך בפסיכולוגיה שניתן באוניברסיטה מוכרת בישראל. מוצע לאפשר לבעלי תואר מוסמך בפסיכולוגיה מחו"ל, אשר תוארם אינו שווה ערך לתואר מוסמך בישראל, להשלים לימודים בהתאם לקביעת ועדת הרישום. על פסיכולוג בעל תואר ממוסד בחוץ לארץ, להשלים את לימודיו ולהירשם בפנקס הפסיכולוגים בתוך 3 שנים. במשך תקופת השלמת הלימודים יוכל פסיכולוג כאמור לעסוק בפסיכולוגיה בפיקוחו או בהדרכתו של פסיכולוג הרשום בפנקס ובמקום עבודה שהכירה בו מועצת הפסיכולוגים או בצבא הגנה לישראל בלבד. לסעיף 3 בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1977, ובפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979, המסדירים עיסוק במקצוע רפואי, נקבע איסור על בעל המקצוע להשתמש בהגדר או בכינוי העשויים לטעת רושם לא נכון לגבי הכשרתו. הטעם לכך הוא ניסיון למנוע את הטעיית המטופל הפוטנציאלי אשר עלול לחשוב שלבעל המקצוע יש כשירויות שלמעשה אין לו. לגבי פסיכולוגים נקבע הסדר דומה בתקנות הפסיכולוגים (פרסומת), התשל"ט-1979; מוצע לכלול הוראה זו בחקיקה ראשית. הסעיף המוצע כולל, בין השאר, מתן סמכות לשר לקבוע בצו, איסור על שימוש בתואר בפסיכולוגיה שהוענק על ידי מוסד מסוים. זאת לנוכח התופעה של הקמת סניפים ושלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל שאינן מוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמעניקות תארים על סמך לימודים לא מוכרים, חלקם בהתכתבות. הסעיף מוצע בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבג"צ 4120/95 יעקב דפנה נ' שר הבריאות (טרם פורסם). לסעיף 5 מוצע שבפנקס הפסיכולוגים המתפרסם ומתעדכן זה כמה שנים, ייכללו נוסף על שמות הפסיכולוגים המורשים, גם תואריהם הנוספים כמו "פסיכולוג מומחה" או "פסיכולוג מומחה-מדריך". הפנקס משמש, בין השאר, למתן מידע לציבור. (ראה לענין זה גם את ההגדרה "פסיכולוג מומחה" ו"פסיכולוג מומחה-מדריך" שבסעיף 1 להצעת החוק). לסעיף 6 (פסקאות (1) ו-(3)) להגברת התיאום בין מועצת הפסיכולוגים וועדת הרישום מוצע שיושב ראש המועצה יהיה רשאי לשבת בדעה מייעצת בישיבות ועדת הרישום. כמו כן מוצע לקבוע מנין חוקי של חברי ועדת הרישום בישיבותיה (ועדת הרישום הוגדרה בסעיף 1 להצעת החוק). לסעיף 6 (פסקה (2)), סעיף 9 (פסקה (2)) וסעיף 14 מוצע להבהיר ולקבוע בחוק במפורש שניתן לחזור ולמנות חבר ועדת רישום, ועדת תלונות, ועדת משמעת וחבר מועצת הפסיכולוגים לתקופת כהונה נוספת ובלבד שלאחר כהונה בשתי תקופות מינוי רצופות, תהיה הפסקה בכהונתו של שלוש או חמש שנים, כמשך קדנציה אחת, לפי הענין. לסעיף 8 מוצע להוסיף לעבירות המשמעת עבירה נוספת והיא כאשר פסיכולוג מוזמן להופיע לפני ועדת התלונות או ועדת המשמעת לשם ניהול ההליך המשמעתי המתקיים נגדו, ואינו מופיע בלא מתן הצדק סביר. לסעיף 9 (פסקה (1)) ולסעיף 11 סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים כנוסחו היום, שענינו ועדת תלונות וועדת משמעת, קובע בסעיף קטן (ב)(2) לאמור: "(ב) חברי ועדת התלונות יהיו: (1) ...... (2) שני עובדי משרד הבריאות שאחד מהם חבר לשכת עורכי הדין והוא יהיה התובע מטעם הועדה (להלן - התובע)." מוצע לאפשר לכל משפטן שהוא עובד המדינה להופיע בועדת המשמעת כתובע ולא רק למשפטן שהיה חבר ועדת התלונות, וזאת אם הוסמך כאמור בסעיף 41(ב) החדש, המוצע בסעיף 11 להצעת החוק. לסעיף 11 התיקון המוצע בסעיף 11 יאפשר חקירה בתלונה על ידי חבר אחד או יותר מחברי ועדת התלונות, לפי הצורך; היום, לפי סעיף 37(א) לחוק, ניתן למנות רק חבר אחד לחוקר, דבר המונע גמישות, כגון מצב המצריך חקירה על ידי משפטן ופסיכולוג גם יחד. לסעיף 12 סעיף 43 לחוק המוצע ענינו אמצעי המשמעת שרשאית ועדת המשמעת להטיל על פסיכולוג שמצאה אותו אשם בעבירת משמעת. הקנס המוצע בפסקה (1) מאמץ את הוראות סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין הקובע סמכות לתת קנס עד לגובה העומד היום על סך 9,600 שקלים חדשים. כן מוצע בפסקה (2) להסמיך את ועדת המשמעת לקבוע כי עונש של התליית רישום בפנקס יהיה על תנאי. לסעיף 13 יושב ראש מועצת הפסיכולוגים לפי סעיף 47(1) לחוק הוא שר הבריאות או מי שהוא ימנה. מוצע שאם השר ימנה יושב ראש, זה יהיה פסיכולוג בדרגת מומחה-מדריך (שהיא הדרגה הגבוהה ביותר) ולא בעל מקצוע אחר. הדבר מתבצע הלכה למעשה ב-15 השנים האחרונות. לסעיף 15 מוצע לנסח מחדש את סעיף העונשין תוך התאמה לתיקונים המוצעים לחוק. וזה לשונו של סעיף 53 לחוק, כנוסחו היום, שמוצע להחליפו: "עונשין 53. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס 10,000 לירות: (1) עובר על הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5 או 7; (2) מגלה, ללא רשות כדין, דבר שנודע לו בתוקף תפקידו לפי חוק זה או מישיבה של ועדת הרישום, ועדה רפואית או ועדת המשמעת; (3) עוסק בפסיכולוגיה בניגוד לאיסור או להגבלה שהוטלו עליו בתוקף הוראות חוק זה או בתקופה שהוא מושעה על פי חוק זה. (ב) העובר על הוראות סעיפים 9, 10, 12(ב) או 26, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס 5,000 לירות. (ג) מי שאינו מקיים הוראה של תקנות לפי חוק זה כשנקבע שאי-קיום ההוראה תהיה עבירה, דינו כנקבע בתקנות, ובלבד שהעונש לא יעלה על הקבוע בסעיף קטן (ב)." לסעיפים 4 ו-16 מוצע להוסיף לחוק תוספת ובה פירוט כל תחומי המומחיות בפסיכולוגיה שהכיר בהם השר עד כה; התוספת תתעדכן בצו וייווסף בה כל תחום מומחיות נוסף בפסיכולוגיה שיכיר בו השר. הצעות חוקהתחום הנפשיפסיכולוגיה