הצעת חוק הקטנת פערים משכורות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הקטנת פערים משכורות הצעת חוק הקטנת פערי השכר במשק, התשס"ז-2007 דברי הסבר בשנים האחרונות הרקיע שכרם של המנהלים, בעיקר בחברות הציבוריות, לסכומים אשר הופכים את השכר מחד, למסלול עוקף דיבידנד הפוגע ברווחי ציבור המשקיעים, ומאידך, למסלול נפרד ומנותק מכל מסלולי השכר האחרים בחברות. לפיכך אנו עדים לקיצוצי שכר נרחבים ולהעסקה נרחבת והולכת של עובדים מקבלי שכר נמוך במיוחד, שעה שמנהלים נוטלים לעצמם שכר שעלותו למנהל יחיד מגיעה לעיתים לכמה מליוני שקלים בחודש. הצעת חוק זו באה לנסות ולמתן מגמה זאת אשר יש קונצנזוס באשר לממדיה הבלתי סבירים, וזאת מבלי לחרוג מכללי השוק החופשי. הצעת החוק קובעת כי שכרו של הבכיר ביותר בחברה לא יהיה גבוה מפי חמישים משכרו של בעל השכר הנמוך ביותר. כך, אם השכר הנמוך בחברה הוא 4000 שקלים בחודש, כי אז לא יעלה שכרו של המנהל על 200 אלף שקלים בחודש. גם פערי שכר אלה הם בלתי רצויים בעליל, אבל בהצעת חוק זאת יש ניסיון להציב מגבלות שיש בהן סבירות והיתכנות ליישום. יש לשים לב כי בפועל אין כאן מגבלה על גובה השכר הגבוה בחברה. תמצא ההנהלה, או ימצא הדירקטוריון לנכון להעלות את שכרו של המנהל נוכח הצלחתה של החברה - יועלה שכרו בלא הגבלה, אלא שלצורך כך יועלה בהתאמה גם השכר הנמוך בחברה. באופן כזה יחוזקו גם בעלי דרגות השכר הנמוכות בכך שייהנו מחלק מזערי מהצלחת החברה, יוקטן במידה מסוימת ומצומצמת אי השוויון, ויוצר מנגנון טבעי לריסון שכר בלתי סביר של מנהלים. מגמה זו, של העלאת שכר המנהלים הבכירים התבצעה בעת שהפריון לעובד במגזר העסקי עלה בין השנים 2000-2006 ב-9.1% ושכר העובדים עלה ב1.8% בלבד. על פי נתוני מרכז אדווה, עלות שכר ממוצעת של מנהל בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה עלה מ-1.55 מליון ₪ בשנת 2003 ל-2.09 מליון ₪ בשנת 2006 - עלייה של 34.8%. בעקיפין יושגו שתי מטרות נוספות: האחת- ריסון שכר המנהלים יגדיל את רווחי המשקיעים הקטנים בחברות הציבוריות; השניה- בעלי השכר הנמוך, אשר משתמשים ב - 100% משכרם לצריכה, יגבירו את הפעילות במשק. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1443). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת עמיר פרץ, דוד טל ואילנה כהן (פ/602). הצעות חוקמשכורת