הצעת חוק חובת הזדהות שוטר

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובת הזדהות שוטר הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת ענידת תגים והזדהות), התשע"א-2011 דברי הסבר סעיף 5א לפקודת המשטרה (להלן - הפקודה) מחייב כל שוטר לענוד תג זיהוי גלוי לעין, הנושא את שמו ושם משפחתו. סעיף 5א(ה) לפקודה קובע נסיבות שבהן רשאי שוטר שלא להזדהות: אם הדבר עלול לסכל את המשימה, או לסכן את בטחונו של שוטר או של אדם אחר. במספר מקרים בשנים האחרונות התברר כי שוטרים עושים לכאורה שימוש שלא כדין בחריג הקבוע בסעיף 5א(ה) לפקודת המשטרה ונמנעים מלענוד תגי זיהוי גם כאשר ענידת התג אינה כרוכה בחשש לסיכול הפעילות או סיכון לשוטר או לאדם אחר, לעתים בגיבוי גורמים בפרקליטות. שימוש זה נעשה בעיקר באירועים בעל חשיבות עליונה מנקודת מבט דמוקרטית - הפגנות והתקהלויות. על כן, מוצע כי בפעילות טיפוסית בה ענידת התג אינה כרוכה בסיכון כזה - טיפול בהפגנות והתקהלויות ופיזורן וכן בכל פעולה אחרת שאינה דורשת הסוואה, שוטרים יחויבו לענוד תגי זיהוי. כמובן, אין לדרוש משוטרים לענוד תגים ולהופיע במדים בעת פעילות מודיעינית, או במשימות שההצלחה בהן אינה אפשרית אלא אם יסוו השוטרים את זהותם כשוטרים. כמו כן, כל אימת שהשוטר מופיע במדים ואין צורך להסוות את זהותו כשוטר, אין סיבה שלא לחייבו לענוד תג זיהוי. כן מוצע לקבוע סנקציה פלילית בגין עבירה על סעיף זה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת אורי אריאל, מרינה סולודקין, עתניאל שנלר וסטס מיסז'ניקוב (פ/2300/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אריאל (פ/990/18). הצעות חוקמשטרהשוטר