הצעת חוק חובת סימון בקר

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובת סימון בקר הצעת חוק חובת סימון בקר והקמת מאגר גנטי, התשס"ט-2009 דברי הסבר הצעת החוק נועדה להקים מאגר מידע גנטי שירכז מידע לגבי כל בהמות הבית בישראל, וזאת על מנת לאפשר זיהוי קל, וודאי ויעיל שלהן ושל בעליהן. בנוסף, הקמת המאגר תסייע למאבק בגניבת בקר ובשחיטה פיראטית של בהמות, המביאה להונאה בכשרות. ההצעה תאפשר את זיהוי בעליהם של גמלים משוטטים הגורמים לתאונות בדרום, וכן תאפשר התמודדות עם מחלות - הן אלה המופצות רק בקרב בעלי חיים, והן אלה המועברות לבני אדם. זאת משום שהנתונים המוזנים במאגר יאפשרו לאתר במהירות את החיה הראשונית בה התגלתה מחלה, דבר אשר יביא למיגורה המהיר, עוד בטרם החלה לפגוע בבעלי חיים אחרים או בצרכנים. כך תובטח גם איכות המזון בארץ. זיהוי הבקר ייעשה על ידי לקיחת דגימת DNA מן החיה הנדונה, והשוואתה לנתונים הנמצאים במאגר הגנטי. ההצעה קובעת כי במקרה בו קיים חשד כי בוצעה עבירה בבעל החיים, או במקרה בו מידע לגבי זהותו הגנטית דרוש לחקירת עבירה, יהיה שוטר שהוכשר לכך ליטול את הדגימה הדרושה. בנוסף, מוצע כי למשטרה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תהיה גישה למידע המצוי במאגר. על מנת לממן את עלויות הקמת המאגר, מוצע לקבוע אגרה בעד נטילת דגימה גנטית ובעד ביצוע דגימה גנטית. כן מוצע, כי השר יתייעץ בקביעת גובה האגרה, בארגוני המגדלים. הצעות חוקבעלי חייםצרכנותכשרותענף הבקרסימון מוצרים