הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה וחובת הביקורת עליו (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 דברי הסבר מטרת הצעת החוק לחייב פרסום תמצית תקציב ועדות התכנון והבניה המרחביות הפועלות מכוח סעיף 19 לחוק התכנון והבניה. פרסום תמצית התקציב של הועדה יהיה ברשומות ובאתרי האינטרנט של הרשויות ושל הוועדות המקומיות לתכנון ובניה. כמו כן מוצע לערוך ביקורת פנים בכדי לבדוק האם פעולות הוועדה נעשו כדין, ובכלל זה: פעולות עובדי הוועדה, טוהר המידות, עקרונות היעילות והחיסכון והנהלת חשבונות הוועדה. כיום, אין ביקורת פנים ואין שקיפות בפעילות הועדות המקומיות, לכן מוצע לפרסם את תקציב הועדות ברשומות, דבר המאפשר את הנגישות לכלל הציבור, ומגביר את השקיפות. מוצע גם למסד מנגנון ביקורת פנימי לוועדות כיאה לכל מוסד ציבורי אחר. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/3492/17). הצעות חוקבניהחוק התכנון והבניהפרסוםתקציבתכנון ובניה