הצעת חוק יבוא לנזקקים - פטור ממס

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק יבוא לנזקקים - פטור ממס הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור לטובין מיובאים המיועדים לנזקקים), התשס"ז-2007 דברי הסבר סעיף 32 לחוק קובע את הטובין אשר יבואם פטור ממס. מוצע לפטור כאמור גם טובין אשר יובאו לישראל לשם חלוקתם ללא תמורה לנזקקים , באמצעות מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. הנימוקים לתיקון : בהתאם לדין בישראל, נוצר מצב אבסורדי לפיו ארגון סעד אשר מעוניין לייבא טובין לשם חלוקתם לנזקקים במדינת ישראל ואשר מוכר על ידי המדינה באמצעות ועדת הכספים של הכנסת כמוסד ציבורי, עדיין חב בתשלום מע"מ. דהיינו גם אם נתרמו ונאספו טובין על ידי אנשים ממדינות העולם, לא ניתן להביאם לנזקקים בארץ שכן על הארגון המייבא להמציא כסף מזומן בנוסף לטובין שגייס וזאת על מנת לשלם את המע"מ בגין ייבוא הטובין. יוצא אפוא כי משאין לארגון כסף במזומן, הטובין אשר נתרמו במדינות העולם לטובת הנזקקים בישראל לא יוכלו להגיע לישראל וזאת על אף שהארגון הוכר על ידי המדינה כמוסד ציבורי. ללא ייבוא וחלוקת הטובין לנזקקים, יאלצו הנזקקים להמשיך ולצרוך את הטובין על חשבון סיוע מהמדינה (באמצעות מוסדות הרווחה ) או לחילופין תוך הגדלת התחייבויותיהם ("אוברדראפט").ברי כי המצב הקיים מנוגד לאינטרסים הכלכליים של המדינה לפיהם המדינה מעוניינת לתמוך בנזקקים כמו גם להקטין את חובות האשראי של הנזקקים כלפי גורמי המשק השונים. במילים אחרות, המשק כולו "ירוויח" מיבוא הטובין. הכנסות רשויות המס לא תפגענה כלל, שכן ממילא ללא מתן הפטור המוצע לא יואילו ארגוני הסעד לייבא טובין לנזקקים בארץ. וכך , משלא ייובאו טובין לארץ- לא ישולם כל מס לקופת המדינה. היקף הפטור הינו מצומצם ביותר שכן מעטים ארגוני הסעד, אשר עומדים בקריטריונים ומוכרים על ידי המדינה כמוסד ציבורי. מבחני הכרה ב"מוסד ציבורי" מעוגנים זה מכבר בדין ועמדו זה זמן רב במבחן המציאות, שכן הקריטריונים להכרה כאמור,הינם קריטריונים מחמירים שנקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. קיים "שוק הומניטארי" עולמי של חברות ענק אשר תורמות את עודפיהן (מחשבים, ביגוד, אוכל וכד' ) מדי שנה לנזקקים ברחבי העולם על מנת ליהנות מהטבות מס במדינות המקור. חברות אלו מעדיפות לתרום את עודפיהן למדינות אשר יקבלו את התרומות מבלי שיחויבו במס כלשהוא. למעשה, ישנן מדינות שלא רק שאינן מחייבות ייבוא על תרומות אלו במס, אלא הן פועלות ומסייעות כדי לנכס תרומות אלו לעצמן. במידה ומדינת ישראל לא תאמץ את התיקון הנ"ל, היא מכשילה את עצמה ומוציאה את עצמה מ"השוק ההומניטארי" העולמי, דבר הפוגע בכלכלתה ומשפיע באופן שלילי על תדמיתה בעולם. הצעות חוקיבואמיסיםפטור ממס