הצעת חוק ייצוג בני העדה האתיופית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק ייצוג בני העדה האתיופית הצעת חוק להרחבת ייצוג הולם לבני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 דברי הסבר קהילת יוצאי אתיופיה בארץ מונה כ- 120 אלף נפש, כ-4% מהם הינם אקדמאים ואלפים נוספים רוכשים בימים אלו את השכלתם; הרצון לעבוד בקרב יוצאי אתיופיה, הינו מן הגבוהים ביותר, אך לצערנו, שיעור נכבד מבני הקהילה האתיופית, אינם עוסקים במקצועות שהולמים את השכלתם וכישוריהם. הקהילה האתיופית נמנית בין הקבוצות שהשתלבותן בחברה הישראלית רצופה קשיים, בין היתר, בשל דעות קדומות המונעות מהם להתקבל למשרות הולמות; על כן, זה מכבר נקבע מקומה של אוכלוסיה זו בין הקבוצות הזכאיות להעדפה מתקנת, בסעיף 15א בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. יחד עם זאת, ייצוגה של קהילת יוצאי אתיופיה במגזר הציבורי הינו דל מאוד, ויתרה מכך, חובת הייצוג ההולם עבור יוצאי אתיופיה היא המצומצמת ביותר, בהשוואה לשאר האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, וחלה כאמור על חוק שירות המדינה (מינויים) בלבד. בקרב בוגרי 13 שנות לימוד ויותר - הנמנים עם יוצאי אתיופיה - שיעור המועסקים במקצועות שהולמים את השכלתם נמוך ב- 17% בהשוואה למקבליהם שמכלל האוכלוסייה - 44% לעומת 61%. שכרם של אקדמאים יוצאי אתיופיה נמוך מהשכר הממוצע במשק: 74% מהאקדמאים יוצאי אתיופיה משתכרים מתחת לשכר הממוצע במשק, וכמחצית מהם משתכרים שכר הנמוך בהרבה מהשכר הממוצע. קרוב לשליש מהמועסקים מקרב האקדמאים יוצאי אתיופיה עובדים בפרויקטים שנועדו עבור בני קהילתם, בין אם באופן ישיר או בין אם באופן עקיף. כמחצית מהאקדמאים יוצאי אתיופיה עובדים במשרה שאינה קבועה. לאור ייצוגם הדל של בני הקהילה האתיופית בקרב עובדי המגזר הציבורי כולו, ובייחוד בתפקידים שבהם קיים אופק תעסוקתי. ובמטרה להטיב בצורה משמעותית את שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה, דבר העשוי לתרום לכלל החברה הישראלית כולה, מוגשת הצעת חוק זו. ההצעה מוגשת בסיוע ובשיתוף האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה. הצעות חוקייצוגהעליה האתיופית