הצעת חוק מאגר מידה תחבורה ציבורית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מאגר מידה תחבורה ציבורית הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסירת מידע ביחס לשירותי התחבורה הציבורית), התש"ע-2009 דברי הסבר מטרת הצעת חוק זו הינה להקים מאגר מידע ארצי שירכז את מכלול המידע הנוגע לפעולת קווי השירות של התחבורה הציבורית, ולאפשר את הנגשת המידע לציבור הרחב באופן שיביא להרחבת ולייעול השימוש בתחבורה הציבורית. הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית הינה יעד בעל חשיבות עליונה, שיש לו נגיעה לתחומים רבים בחיי החברה והמשק בישראל. התחבורה הציבורית הינה אמצעי הניידות היחיד עבור אוכלוסיות רבות שאין באפשרותן להחזיק ברכב פרטי או לנהוג בו. הנגשת התחבורה הציבורית לאוכלוסיות אלה תאפשר את הרחבת אפשרויות התעסוקה העומדות לרשותן, כמו גם את הרחבת אפשרויות הלימוד ובילוי שעות הפנאי. בה בעת, גודש התנועה בכניסה לערים הגדולות גורם לפגיעה קשה של כ-3% בתוצר הלאומי, אשר ניתן לצמצמה על ידי שימוש מוגבר בתחבורה הציבורית. לשימוש המוגבר בתחבורה הציבורית נודעת גם חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה ובצמצום מפגעי זיהום האוויר הנוצרים על ידי השימוש המוגבר ברכב הפרטי. התחבורה הציבורית בישראל נמצאת עדיין בפיגור בלתי מבוטל ביחס למצב במדינות רבות בעולם. הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט בתחום הנגשת שירותי התחבורה הציבורית לציבור, ובפרט בכל הקשור בזמינותו של המידע ביחס לשירותי התחבורה הציבורית. בישראל קיימים מפעילים רבים של תחבורה ציבורית לסוגיה, אשר כל אחד מהם מקיים מערך נפרד של מתן מידע לציבור על השירותים המסופקים על ידו. עד היום לא נקבעו קריטריונים מחייבים ביחס למהות המידע שכל מפעיל נדרש לספק, ביחס לאמצעים בהם מסופק המידע וביחס לאופן בו ניתן לקבל את המידע האמור. למרות ריבוי המפעילים, לא הוקם עד היום בישראל מאגר מידע אחד אשר מרכז את מלוא המידע הרלוונטי מכל אחד מהמפעילים, והמאפשר, בין היתר, להציע לכל פונה מידע בדבר מסלולי נסיעה המשלבים שימוש בשירותיהם של מפעילים שונים. למעשה, אין היום כל דרך שבה יכול אדם המעוניין בכך לקבל מידע בדבר האפשרויות השונות העומדות לרשותו על מנת להגיע בתחבורה הציבורית ממקום למקום. הדבר מכביד מאוד על מי שנזקק לשירותי התחבורה הציבורית, וממילא מהווה תמריץ שלילי לשימוש בשירותים אלה עבור מי שבאפשרותו להחזיק ברכב פרטי. נוסף לאמור לעיל, מתברר כי לציבור הנוסעים לא ניתנים אמצעים בסיסיים לקבלת מידע אודות קווי השירות, זהות המפעילים, תחנות האיסוף וזמני השירות גם בתחנות האיסוף עצמן, ואין בנמצא מערך מסודר של מתן דיווח בזמן אמת על עיכובים או שינויים בלוחות הזמנים. על פי בדיקת מבקר המדינה (דו"ח שנתי 59ב' לשנת 2008), בכ-60% עד 100% מתחנות האוטובוס של חלק מהמפעילים, אין פרסום של לוחות זמנים ומפות הקווים. לפיכך, בהעדר כתובת ברורה לקבלת מידע חיוני זה, נגרמת טרחה רבה לנוסעים, בזבוז זמן והוצאות כספיות. כל אלה מהווים תמריץ שלילי עד לכדי חסם של ממש בפני שימוש בתחבורה הציבורית. מטרת חוק זה היא להסדיר בחוק את הפעלתם של אמצעים מודרניים למתן מידע למשתמשי התחבורה הציבורית, אשר יופעלו על פי קריטריון אחיד באמצעות מרכז מידע ארצי אשר ירכז ויספק מידע מפורט בדבר קווי השירות של כלל המפעילים. המידע יסופק ללא תשלום באמצעות הטלפון, האינטרנט ומערכות מידע אלקטרוניות בתחנות האיסוף. הצעת החוק באה בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2226 מיום 12 באוגוסט 2007, אשר יושמה עד היום באופן חלקי ביותר. אם יימשך מצב זה, הדבר עלול להביא למתן השירות באופן חלקי, בערים הגדולות בלבד, ואף זאת בתוך פרק זמן ארוך מאוד של כעשר שנים. עוד יצוין, כי הצעת החוק מבוססת על מערכים קיימים של מתן שירותי מידע ביחס לתחבורה הציבורית, המופעלים בהצלחה רבה באנגליה ובהולנד. ראוי להדגיש, כי אנו מצויים בעיצומו של תהליך רפורמה בתחום התחבורה הציבורית, במסגרתו מועברים אשכולות של קווי שירות למפעילים שונים ומוקם מערך של "רכבת קלה" בירושלים ובתל אביב. הרחבת מספר המפעילים, בצד יתרונותיה, יוצרת קושי גובר בקבלת מידע על קווי השירות ובתכנון נסיעה המחייבת שימוש בשירותיו של יותר ממעפיל אחד. ראוי לציין כי בשל ריבוי המפעילים, לעיתים קרובות אין הנוסע יודע אפילו מיהו המפעיל המספק את שירותי התחבורה הציבורית להם הוא נזקק ומהו מצאי השירותים כאמור, וממילא אינו יכול לאתר את המידע הדרוש לו בדבר שירותים אלה. בנסיבות אלה, חשיבות הקמתו של מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית הולכת ועולה. על פי החוק המוצע, לא יועברו אשכולות קווים נוספים לידי מפעילים חדשים, טרם הקמת מאגר המידע הארצי לתחבורה הציבורית. כמו כן, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לצורך ביצועו, ובכלל זה תקנות שיחייבו את מפעילי קווי השירות לשאת במימון עלות הקמת והפעלת מרכז המידע הארצי ושירותי המידע בהתאם לחוק המוצע. הצעות חוקתחבורה ציבוריתתחבורה