הצעת חוק מינוי מנהל בית ספר

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מינוי מנהל בית ספר הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מינוי מנהל מוסד חינוך), התש"ע-2010 דברי הסבר הצעת חוק זו באה להסדיר את סוגיית מינויו של מנהל מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל חטיבה עליונה, אשר נמצאים בבעלותן של רשויות מקומיות. הצעת החוק באה לאפשר למשרד החינוך לפקח באופן הדוק יותר על אופן מינוי מנהלים למוסדות החינוך, ובכך להבטיח התאמתו של כל מועמד לתפקיד ובקרת כישוריו. רמת החינוך איננה מסתכמת אך בהכנת תכניות לימוד וביישומן בשטח, אלא גם ביכולת אמיתית לפקח על התנהלות בתי הספר, מוריו ומנהליו. ללא אפשרות ממשית זו, משרד החינוך לא יכול לדרוש ממנהל מוסד חינוכי מימוש תכניותיו, ולכן גם לא יוכל להבטיח את רמת החינוך הניתנת באותו מוסד. על פי הצעת החוק, מינוי מנהל למוסד חינוך כאמור, יהיה בידי ועדת מכרזים, אשר תורכב מנציגי משרד החינוך, הארגונים היציגים של המורים ונציגי הרשות המקומית, כאשר מנהל מחוז של משרד החינוך, שבתחומו נמצא מוסד, או נציגו, יעמוד בראשה. הועדה תבחן את מידת התאמתו של כל מועמד על פי אמות המידה שיקבע שר החינוך. מינוי מנהל מוסד חינוך על-יסודי מוסדר בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, שהותקן מכוח פקודת המועצות המקומיות, התשל"ז-1977. הסיבה, כי חוק חינוך ממלכתי לא מסדיר סוגיה זו, הינה היסטורית - כאשר הלימודים בחטיבה העליונה לא נכללו בחוק לימוד חובה, ועל כן מוסדות אלה היו באחריותן של רשויות מקומיות, לרבות מינוי מנהל. עם התפתחות לימודי החובה לכיתות הגבוהות, מורגש הצורך של בקרה ופיקוח הדוקים יותר מטעם משרד החינוך. הצעת חוק זו מהווה נדבך נוסף בהרחבת פיקוחו של משרד החינוך על מערכת הלימודים בחטיבה העליונה. יודגש כי מדובר רק במינוי מנהלים במוסדות חינוך שבבעלות רשות מקומית ולא במוסדות חינוך המצויות בבעלות פרטית. הצעות חוקדיני חינוךבית ספרמנהל בית ספר