הצעת חוק מפיק תקליט

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מפיק תקליט הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - חזקת מפיק תקליט), התש"ע-2010 דברי הסבר מטרת הצעת חוק זו היא להשוות את מעמדו המשפטי של מפיק תקליט עם מעמדם המשפטי של יוצרים בתחומי יצירה אחרים. זאת, באמצעות קביעת חזקה לפיה אדם ששמו מופיע על גבי תקליט כמי שהפיק אותו, ייחשב כמפיקו - בדומה לקבוע בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן - החוק) ביחס ליוצרים בתחומים אחרים דוגמת: סופרים, ובדומה לקבוע לעניין מפיק של יצירה קולנועית. סעיף 33(2) לחוק, קובע במפורש כי המפיק של תקליט הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בו. משכך, התיקון המוצע הינו בעל חשיבות רבה לצורך מתן הגנה הולמת על זכויותיהם של מפיקי תקליטים כפי שנקבעו בחוק. זאת, מאחר שהחזקה המוצעת תקל על תובעים בתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, ותאפשר למפיקים לממש את זכותם להגנה על קניינם הרוחני אותו יצרו בעת הפקת התקליט. החזקה המוצעת אף תסייע בעקיפין להגנה על זכויותיהם של יוצרים אחרים המעורבים בתהליך יצירתו של התקליט, דוגמת מבצעי היצירות המוסיקליות הנכללות בתקליט, שכן בעצם מניעת הפרת זכות היוצרים בתקליט עצמו, ניתנת הגנה גם לזכויותיהם של יוצרים אלה. התיקון המוצע יתקן את העיוות שנוצר בחוק, אשר אינו קובע ביחס למפיקי תקליטים חזקה זהה לזו שנקבעה ביחס ליוצרים אחרים. התיקון אף יאפשר למפיקי תקליטים להוכיח ביעילות את זכויותיהם בהליכים משפטיים כנגד שימוש ללא רשות בתקליטים שהם בעלי זכות היוצרים בהם. בכך, תינתן הגנה ראויה לזכויותיו של מפיק התקליט לגבות תמלוגים בעבור השימוש הפומבי ביצירות המוזיקליות שהפיק, ותאפשר לו לנקוט בהליך משפטי כנגד מי שהפר זכויות אלה ללא קבלת רישיון לעשות כן וללא העברת תמלוגים בגין השימוש. הצעות חוקהפקה