תקנות אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה (צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי),התש"ע-2009 (להלן:"תקנות אנרגיה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אנרגיה אלה - "מכשיר חשמל ביתי" - מדיח כלים, מייבש כביסה, מכונת כביסה, תנור אפייה, כמשמעותם בתקן; "מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן -חוק התקנים); "צריכת אנרגיה" - כמשמעותה בתקן; "שיווק מרחוק" - כהגדרתו בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; "תווית מידע על צריכת אנרגיה" - כמשמעותה בתקן; "תקן" - אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובת בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה - (1) למדיח כלים - תקן ישראלי ת"י 900 חלק 2.5 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים"; (2) למייבש כביסה - תקן ישראלי ת"י 900 חלק 2.11 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות מיוחדות למייבשי כביסה"; (3) למכונת כביסה - תקן ישראלי ת"י 900 חלק.2.7 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה"; (4) לתנור אפייה - תקן ישראלי ת"י 900 חלק 2.6 "בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות מיוחדות לכיריים, למשפתים, לתנורי אפייה ומכשירים דומים נייחים לבישול". 2. חובה לעמוד בדרישה לצריכת אנרגיה מרבית וסימון (א) לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, ולא ימכור מכשיר חשמל ביתי, אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) מעבדה מאושרת אישרה שהוא מכשיר חשמל ביתי בעל צריכת אנרגיה מרבית, כמפורט בתוספת; (2) למכשיר צורף אישור ממעבדה מאושרת על עמידתו בצריכת האנרגיה האמורה בפסקה (1); (3) הודבקה על המכשיר או הוצגה בסמוך אליו, במקום בולט לעין, תווית מידע על צריכת אנרגיה בתוקף כמפורט בתקן. (ב) לא יציג אדם מכשיר חשמל ביתי, תמונה או ציור של מכשיר חשמל ביתי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמל ביתי בחנות או בתצוגה, אלא אם כן התקיים בו האמור בתקנת משנה (א)(3) (ג) לא יציג אדם מכשיר חשמל ביתי בשיווק מרחוק אלא אם כן במודעה יפורסם הדירוג האנרגטי של המכשיר כמסומן בתווית צריכת האנרגיה. 3. העברת מידע לממונה היצרן או היבואן של מכשיר חשמל ביתי ימסור לממונה מידע על צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל ביתי שייבא או שייצר לפי דרישת הממונה. 4. תחילה והוראת מעבר תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ואולם יהיה ניתן למכור מכשיר חשמל ביתי שאינו עומד בצריכת האנרגיה המרבית כמפורט בתוספת עד ליום ו' בניסן התש"ע (21 במרס 2010). אנרגיהתקנות