הצעת חוק סליקת כרטיסי אשראי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק סליקת כרטיסי אשראי הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון - סליקת כרטיסי חיוב), תש"ע-2010 דברי הסבר כרטיסי חיוב מהווים אמצעי תשלום חשוב ומרכזי במשק הישראלי. במשך העשורים האחרונים חל גידול מתמשך במספר הכרטיסים במשק ובהיקפי הפעילות העסקית המתבצעת באמצעותם, הן מבחינת מספר הפעולות, הן מבחינת שיעור סכומי העסקאות, והן מבחינת קבילותם בבתי עסק. לאור זאת, קיימת חשיבות רבה לתקינותו של שוק כרטיסי החיוב, ולהיותו שוק יעיל ותחרותי. ואולם, קיים כיום כשל חמור, במיוחד בתחום הסליקה של עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב. מקורו של כשל זה טבוע בכך שאפשרויות הסליקה הצולבת מוגבלות: חלק מהמנפיקים אינם קשורים בהסכמים המאפשרים סליקה צולבת של עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו על ידם, והדבר מונע התפתחות של תחרות תקינה בין הסולקים הפועלים במשק. בהעדר תחרות, ברי שנפגע הציבור כולו. מעבר לכך, ובאופן מוחשי יותר, נפגעים בתי עסק קטנים וכאלו הממוקמים בפריפריה, אשר נעדרים כושר מיקוח, ולעיתים מגבילים, בעל כורחם, את שירותיהם ללקוחות בעלי כרטיסי חיוב מסוימים בלבד. שורש הבעיה טמונה בכך שמנפיקים גדולים, שעל פי רוב משמשים גם כחברות סליקה, נוטים לסרב להתקשר עם סולק הקשור בהסכם סליקה עם מנפיק אחר. הצעת החוק מבקשת לפתור כשל זה, ולהבטיח קיומם של תנאים בסיסיים להתפתחות תחרות תקינה בתחום הסליקה של כרטיסי חיוב. הצעת החוק עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה הבין-משרדית שמונתה באוגוסט 2005 לבחינת כשלי השוק במערך סליקת כרטיסי אשראי בישראל, והגישה את מסקנותיה בפברואר 2007. לפי הצעת החוק, מנפיק גדול יוגדר כמנפיק שהנפיק כרטיסי אשראי שמהווים לפחות 10% משיעור כרטיסי החיוב שהונפקו בישראל. בהתאם, מוצע לקבוע איסור על מנפיק גדול לסרב סירוב בלתי סביר להתקשר עם סולק בהסכם סליקה צולבת. לשם כך, מוצע לקבוע שני מקרים בהם, בין היתר, יראו טעם לסירוב כטעם בלתי סביר: קביעת תנאים בלתי סבירים להתקשרות ודרישת תשלום של עמלה צולבת בשיעור העולה על העמלה הצולבת הנהוגה בהסכמים אחרים שהמנפיק צד להם. לבסוף, מוצע לקבוע שמנפיק גדול שנקבע לגביו שסרב להתקשר עם סולק בהסכם סליקה מטעמים בלתי סבירים יהיה צפוי לעונש מאסר שנתיים או קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע, בהתאם לסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. כמו כן, מוצע לתקן סעיף 50ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 על מנת להסמיך את המפקח על הבנקים להטיל קנס אזרחי על מנפיק גדול אם קבע לגביו שהפר את ההסדר המוצע, זאת למרות שבשלב זה המפקח על הבנקים אינו מפעיל רגולציה כלפי המנפיקים. הצעת החוק צפויה לאפשר לסולקים חדשים לחדור לשוק הסליקה, דבר שיגביר את התחרות ויעודד הפחתת עמלות הנגבות מבתי עסק על ידי סולקים שכיום מגולגלות בעיקרן לכתפי ציבור הלקוחות. הצעות חוקאשראיכרטיס חיוב (אשראי)