הצעת חוק ספר טלפונים הוט

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק העברת פרטים למפרסם מדריך התקשרות (להלן:"ספר טלפונים הוט") הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - העברת פרטים למפרסם מדריך התקשרות), התש"ע-2010 דברי הסבר כיום, החובה לפרסם מדריך טלפונים מודפס חלה רק על חברת בזק וזאת מכוח תקנה 9 לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985, וסעיף 27 לכללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז-1986. חובתם של שאר בעלי הרישיונות למתן שירותי טלפוניה קווית או שירותי רדיו טלפון נייד מחויבים במתן שירותי מודיעין לגבי פרטי התקשרות של המנויים מעוגנת בתנאים של הרישיונות שניתנו להם, שבמסגרתם לא חלה עליהם חובה לפרסם מדריך התקשרות. ישנו הבדל משמעותי בין הפעלת מוקד לבירור מספרי טלפון במענה קולי לבין פרסום מדריך פרטי התקשרות מודפס או ממוחשב (באמצעות האינטרנט) או באמצעות כל מדיה אחרת. השימוש במוקד הטלפוני כרוך לרוב בתשלום, שמטיל עלויות כספיות משמעותיות על המשתמש באופן שפוגע באוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה. לפיכך, יש מקום לחיוב בעלי הרישיון למסור את פרטי ההתקשרות של המנויים שלהם לצד שלישי, שיחפוץ להפיק מדריך התקשרות מסוג מוקד טלפוני, שירותי מסרון, מדריך מודפס או מדריך מקוון וכיוצא באלה ולהפיץ את המידע האמור לשימוש הציבור במחיר סביר, או ללא תשלום כלל, כפי שייקבע בתקנות. על מנת למנוע שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרים למבקש מאת בעל הרישיון לשם מטרה שאינה פרסום מדריך התקשרות מוצע כי ייאסר השימוש בפרטים שנמסרו על ידי בעל רישיון למבקש, שלא לשם פרסום מדריך התקשרות. הצעות חוקטלפוןטלויזיה