הצעת חוק עבודה מועדפת - אבטחה בתי חולים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק עבודה מועדפת - אבטחה בתי חולים הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודת אבטחה בבתי חולים כעבודה מועדפת), התשס"ז-2007 דברי הסבר מוצע לתקן את לוח ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ולקבוע כעבודה מועדפת גם עבודת אבטחה בבתי חולים. בשנים האחרונות מהווים בתי החולים יעד לפיגועי טרור מצד ארגוני החבלה. התמודדות זו נוספת על אירועי אלימות בהם נדרשים בתי החולים לטפל בשגרה: איומים כלפי הצוות הרפואי והסיעודי, תקיפות, התפרעויות, גניבות ועוד. הדבר מחייב את מחלקות הביטחון בבתי החולים לטפל בענין באופן המקצועי ביותר. דא עקא שיש קושי רב בגיוס ושימור מאבטחים בשל השכר הנמוך יחסית המשולם למאבטחים ובשל העומס הרב המוטל על כתפיהם. אי לכך, מוצע לקבוע כי עבודת האבטחה בבתי החולים תחשב כעבודה מועדפת. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם (פ/1679/17). הצעות חוקרפואהעבודה מועדפת / מענק שחרוראבטחהבית חולים