הצעת חוק פיצוי על איחור בטיסה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פיצוי על איחור בטיסה הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ט-2009 דברי הסבר עיכוב טיסה, ביטול טיסה והרשמת יתר לטיסה, הינם אירועים המתרחשים לעיתים קרובות. לאחרונה עיגן האיחוד האירופי בחקיקה את הנוהג הקיים בקרב חברות התעופה בגין פיצוי וסיוע לנוסעים במקרים אלה. הצעת החוק מבקשת להחיל את הכללים שנקבעו על ידי הפרלמנט האירופי, והאמורים לחול גם על חברות התעופה ומפעילי הטיסות מאירופה לישראל. החוק המוצע קובע את התנאים והנסיבות שבהתקיימם נוסע יהיה זכאי להטבות בשל ביטול, עיכוב או סירוב להעלות נוסע לטיסה. הטבות אלה כוללות סיוע ללא תשלום, החזר הוצאות, כרטיס טיסה חלופי ופיצוי כספי, בהתאם להוראות החוק המוצע. כמו כן, החוק המוצע מחייב את מפעיל הטיסה להביא לידיעת הנוסע את זכויותיו לפי החוק, וקובע כי יש לעשות זאת באופן ברור ובולט. עוד מוצע לקבוע כי תלונות בנוגע למפעילי טיסה ומארגני תיור שאינם פועלים בהתאם להוראות החוק יופנו לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, וכי ניתן יהיה להטיל על המפר קנס בשיעור של פי עשרה מהאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. בנוסף, מוצע להחיל את הוראות הצעת החוק גם על נוסע בטיסה פנים ארצית, בהתאם לתקנות שיקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. הצעת החוק כוללת תיקון עקיף לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, שעניינו מינוי נציג מטעם מארגן בטיסות שכר, שיוכל לתת סיוע לנוסעים בטיסות שכר. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן ליבוביץ' (פ/2788); הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3033/17). הצעות חוקתביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצוייםאיחור טיסה