הצעת חוק פיצול סמכויות ברשות מקומית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פיצול סמכויות ברשות מקומית הרשויות המקומיות(משמעת), (תיקון-פיצול סמכויות והחלת הדין המשמעתי), התש"ע-2009 דברי הסבר מבקר המדינה בדוחו: "דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2008" , נדרש לנשוא הצעת חוק זו, ודברי ההסבר להצעה הינם דלויים מהמלצותיו של המבקר. סמכויות הטיפול העיקריות במשמעת של עובדי הרשויות המקומיות רוכזו עפ"י החוק הקיים בידי ראש הרשות המקומית. התיקונים המוצעים נחוצים כדי להבטיח שיתוף הדרג המקצועי, המופקד על כוח האדם ברשות, בטיפול במשמעת ואת הבניית שיקול הדעת של ראש הרשות, חסר תיקונים אלה קיים ומקים חשש לשרירות לב ולשיקולים זרים, ובהם שיקולים פוליטיים. התיקונים המוצעים יש בהם כדי להבטיח שהטיפול במשמעת ובקבלת החלטות בעניין ברשות המקומית יעשה בשיתוף הדרג המקצועי, כך יהי אפשר להבטיח הפעלת איזונים ובלמים בטיפול במשמעת. לעניין סעיף 1; ברשויות המקומיות מכהנים אלפי נבחרי ציבור, שרובם הגדול אינם נושאי משרות בשכר, אלא משרתי ציבור חברי מועצה. בשנת 2006 היו מאות נבחרי ציבור ראשי רשויות מקומיות וסגנים בשכר. חברי המועצות בשכר שברשויות המקומיות משולבים באורח מלא בעבודת הרשות המקומית. הם מבצעים את תפקידם בקביעות, נכללים במדרג הארגוני של הרשות, הם שותפים בכירים בקבלת החלטות ובבצוע המדיניות ברשות ופועלים עפ"י רוב בלשכה שבמשרדי הרשות, תנאי העסקתם ושכרם מפוקחים, בין היתר, על ידי משרד הפנים. דיני המשמעת החלים על עובדי הרשות המקומית אינם חלים על נבחרי ציבור מקבלי שכר, ובהעדר התיקון המוצע לא ניתן לקיים נגדם כל בירור או הליך משמעתי, חקירה, השעיה או הגשת תובענה משמעתית. יוצא שהם חסינים ומופלים לטובה מול העובדים האחרים על אף הדמיון ואף הזהות לפעמים במעמדם עם עובדי הרשות האחרים הכפופים לדין משמעתי. לעניין סעיפים 2 ו- 3; הנחייתו של המבקר הייתה שיש להחיש את תיקון הליקויים בנדון, כדי להתמודד, בין היתר, עם ריכוז הסמכויות בידי ראש הרשות המקומית, כדי למנוע שיקולים זרים לרבות פוליטיים בעניין. הצעות חוקרשויות מקומיות