הצעת חוק פסולת בניין

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פסולת בנין הצעת חוק שמירת הנקיון (תיקון - אכיפת טיפול בפסולת בנין), התשס"ט-2009 דברי הסבר הצעת החוק באה לעודד ולהגביר את האכיפה בטיפול בפסולת בנין. כיום רק שליש מפסולת הבנין מגיעה לאתרי הטמנה, השאר מזהמת כל חלקה טובה לרבות מי התהום שלה. העדר הפיקוח על השלכת פסולת בנין לא מאפשר אכיפה יעילה. מנגנון לעידוד הרתעת העבריינים קיים באכיפת תשלומי מס הכנסה ואין כל סיבה ממשית שהמנגנון לא ייושם גם בנושא רגיש זה. אין כל ספק כי הצעת חוק זו תסייע להגברת המוטיבציה והערנות של התושבים לעקוב אחר משליכי פסולת בנין מחד גיסא, והרתעה למשליכים מתיעוד אפשרי מאידך גיסא. הצעות חוקפסולתבניין