הצעת חוק קבוצות ריכוז

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק קבוצות ריכוז הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - קבוצות ריכוז), התשס"ט-2009 דברי הסבר דיני ההגבלים העסקיים נועדו להבטיח את התחרות החופשית במשק ועל ידי כך לקדם את האינטרס ולהטיב עם ציבור הצרכנים ליהנות ממוצרים ושירותם באיכות טובה יותר ובמחירם סבירים. יתר על כן, התחרות החופשית, שעליה מגנים דיני ההגבלים העסקיים, מגבירה את יעילותה של הקצאת המשאבים במשק, מעודדת את הצמיחה ואף תורמת לחלוקה צודקת יותר של ההכנסות במשק. במדינתנו עדיין יש חברות עם בעיות קשות בנושאים מבניים ואין בסמכותה לטפל בזה. נשיא בית המשפט העליון לשעבר כבוד השופט אהרון ברק, אף ציין בהקשר זה, כי "דיני ההגבלים העסקיים הם ה'מגנא כרטא' של זכויות הצרכן והתחרות החופשית". לפיכך, ראוי כי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק) יתן מענה אף לתופעה של השוק האוליגופוליסטי. "נהוג לכנות שוק כ'שוק אוליגופוליסטי' אם הוא נשלט על ידי מספר מצומצם של פירמות גדולות. במצב זה, מחד גיסא, אף אחת מאותן פירמות גדולות איננה שולטת בשוק לבדה. מאידך גיסא, אין מדובר בשוק אוטומיסטי, שכן כוח השוק מרוכז בידי מספר מצומצם של גופים. ככל שהשוק ריכוזי או אוליגופוליסטי יותר, כך קיימים בו יותר מאפיינים של שוק מונופוליסטי, וגדלה הנטייה לניצול לא יעיל של המשאבים הכלכליים. שוק אוליגופוליסטי מתאפיין גם בהתנהגות מקבילה של אותם גורמים כלכליים בודדים השולטים בו, וזאת גם אם אין ביניהם הסכם מפורש לעשות כן. בדרך כלל הוא שמכתיב את קצב עליית המחירים בשוק וכל האחרים 'מתיישרים' על פיו.". אחת מהנגזרות של "התנהגות מקבילה" כאמור, הינה התנהגות של תמחור מקביל שמשמעותה העלאת מחירים על ידי אחד המתחרים, אשר זוכה לחיקוי ועקיבה מצד המתחרים האחרים, וזאת גם בלא שמתקיים הסדר כובל. כך מתקבעת במשך הזמן תבנית התנהגות עוקבת של עסקים הפועלים בשוק ומונהגים בפועל מחירים לא תחרותיים בכל השוק הרלוונטי. הוראות החוק כנוסחו היום אינן נותנות מענה מספק לתופעה זו, ולכן מוצע ליתן לממונה על ההגבלים העסקיים כפי שכבר מקובל ברחבי העולם כלים וסמכויות על מנת שיוכל לטפל בה, ובכלל זה סמכות ליתן הוראות להסיר חסמי כניסה או חסמי מעבר, או להקל בהם, אם כתוצאה מקיומה של קבוצת ריכוז או התנהגותה נפגעת התחרות בין חברי קבוצת ריכוז באחד העניינים המנויים. הצעות חוקדיני חברותהגבלים עסקיים