הצעת חוק קסדה אופניים כביש בין עירוני

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק קסדה אופניים כביש בין עירוני הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדה של בגיר בדרך בינעירונית, ברכיבה תחרותית וברכיבה ספורטיבית), התשס"ט-2009 דברי הסבר הצעת חוק זאת באה לתקן את סעיף 65ג לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), שהתווסף בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 80), התשס"ז-2007, שעניינו חובת חבישת קסדה. במצב כיום בגירים וקטינים חייבים לחבוש קסדת מגן במהלך כל רכיבה על אופניים. רכיבה על אופניים בדרכים עירוניות, בעיקר בערים הגדולות, מפחיתה לאין שיעור את עומס התנועה בערים, את מצוקת החניה, את זיהום האוויר ואת תאונות הדרכים. דיווחים בתקשורת מראים כי מאז כניסתו של סעיף 65ג האמור ישנם רוכבי אופניים שזנחו את השימוש באופניים בדרכים עירוניות ומבכרים על פניהם שימוש ברכב מנועי, בשל הסרבול והטירחה בחבישת הקסדה ובנשיאתה. מגמה זו עומדת בניגוד לטובת הציבור. בנוסף, הגידול הרב בהיקף השימוש באופניים לצרכים יום יומיים שנרשם בעשור האחרון, הביא להקטנה ניכרת במספר הפגיעות ברוכבי האופניים, משום שהמודעות לרוכבים והזהירות כלפיהם גדלה. לכן, להפחתת הסרבול ברכיבה על אופניים לשם עידוד השימוש בהם, חשיבות רבה גם להגברת בטיחות הרוכבים. כמו כן, ראשי ערים שהיו בשלבים מתקדמים להסדרת שירותי השכרה זולה, המונית ונגישה של אופניים - מעכבים כעת הסדרים אלה בשל ההוראה החדשה המחייבת את חובת חבישת הקסדה. יצוין עוד, כי הרוב המכריע של תאונות דרכים עם אופניים אשר יש בהן נפגעים בנפש, מתרחשות בדרכים בין-עירוניות. לפיכך, מוצע כי בגירים יהיו מחויבים לחבישת קסדת מגן רק במהלך רכיבה בדרכים בינעירוניות, במהלך תחרויות או במהלך פעילות ספורטיבית. הצעה זו אינה מבטלת את ההוראה הכללית המחייבת קטינים בחבישת קסדה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/3013/17). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/3051/17). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/3409/17). הצעות חוקקסדת בטיחותאופנייםכביש