הצעת חוק שימוש בתמונות שצילמו גופים ציבוריים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק שימוש בתמונות שצילמו גופים ציבוריים הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים), התש"ע-2010 דברי הסבר מטרת הצעות החוק לקדם את חופש המידע. מדי יום, מצולמים על ידי גורמים ציבוריים שונים עשרות תמונות. תמונות אלו לרוב נשמרות בארכיוני המדינה, ולציבור אין אפשרות לראות תמונות אלו ולעשות בהן שימוש. לתמונות כאמור ישנו ערך היסטורי רב. בנוסף, גופי הסברה שונים מטעם המדינה גם הם, אינם מפרסמים תמונות שמצולמות במסגרת עבודתם. מנגנוני ההסברה במדינות אויבות למדינת ישראל משתמשים בכל תמונה המצולמת בשטחם לצרכיהם. חוסר האיזון האמור בין השימוש שעושות מדינות אויב בתמונות שצולמו בשטחן להיעדר שימוש דומה בתמונות שמצלמים גורמי הסברה ישראלים פוגע בתדמיתה של מדינת ישראל. מוצע להתיר את השימוש בתמונות שצולמו ונשמרו בארכיוני המדינה, לרבות העלאתן לרשת האינטרנט. המימון לצילום תמונות כאמור נעשה באמצעות כספי הציבור, ועל כן מן הראוי שיעמדו לרשותו. יובהר כי אין בהצעת החוק כדי לגרוע מהוראות הצנזורה הצבאית, שלא יאפשרו העלאת תמונות שיש בהן כדי לפגוע בביטחון המדינה. הצעות חוקגוף ציבורי