הצעת חוק אוויר נקי

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק אוויר נקי הצעת חוק אוויר נקי לישראל, התשס"ה-2005 דברי - הסבר מבוא זיהום האוויר בישראל מהווה את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו. זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. מחקרים מדעיים מראים כי זיהום אוויר גורם לתמותה נוספת של כ- 1,100 איש בכל שנה בארץ (כפליים ממספר ההרוגים בתאונות דרכים!). זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. עם הגידול באוכלוסייה ועם העלייה ברמת החיים בארץ, צפוי כי מקורות אלה אך יוסיפו ויתעצמו, ובמקביל להם תמחיר בעיית זיהום האוויר. יחד עם זאת, במדינת ישראל קיים קושי חמור בתחום הטיפול בבעיית זיהום האוויר: המסגרת החוקית הקיימת כיום בישראל לשם טיפול בנושא מניעת זיהום אוויר אינה אלא אסופה חלקית וחסרה של הסדרים שונים, אשר רחוקים מלתת מענה להיבטיה הנרחבים והמורכבים של הבעיה; סמכויות פעולה רלוונטיות נמצאות תחת ידיים של משרדי ממשלה שונים אשר מייצגים במקרים רבים אינטרסים שונים ואף מנוגדים, ובכל מקרה מסרבלים את הטיפול בבעיה; חסרים כלים משפטיים למעורבות הציבור, למין קבלת מידע שוטף ואמין ועד אפשרות ריאלית ופרקטית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד עברייני זיהום אוויר. לא קיימים יעדים אופרטיביים ומדידים להפחת זיהום האוויר ברמה הלאומית, לא קיימת תכנית משולבת לעמידה ביעדים וחסרים אמצעים מתאימים. כך נדמה הרבה פעמים שהמשרד לאיכות הסביבה מנהל אך קרב מאסף כנגד גורמים מזהמים ואינו מסוגל להוביל מהלך שלם ומגובש להתמודדות אמיתית ואמיצה עם הבעיה. לאור עובדות אלה, ברי כי נדרשת חקיקתו של חוק ראשי ספציפי אשר יבטיח את השמירה על איכות האוויר ואת מניעת זיהומו לטובת הציבור כיום ובדורות הבאים. ההסדר המוצע במסגרת "חוק אוויר נקי לישראל" בא לענות על הצרכים המיוחדים בכל הנוגע למניעת זיהום האוויר בישראל. ההסדר מבוסס על למידה מעמיקה מהסדרים דומים בעולם תוך התאמה למצב המשפטי בישראל ולמערכות השלטוניות והציבוריות הקיימות במדינה. עקרונות להסדר המוצע 1. קודיפיקציה והשלמה של הסדרים קיימים בחוקים שונים ותחת סמכויות שונות הצעת החוק באה לאסוף הסדרים חלקיים שונים וסמכויות מרובות המאפיינות את החקיקה הקיימת לכלל הסדר שלם אחד בדרגת חקיקה ראשית. החוק בא להסדיר וליישב, ככל האפשר, בין הסמכויות השונות, לשפר ולייעל את הטיפול בבעיית זיהום האוויר, ולעלות מדרגה את מיגור זיהום אוויר במדינה. כך, מוצע כי לשר לאיכות הסביבה תוקנה הסמכות והאחריות המלאה והכוללת על מניעת זיהום האוויר. בנוסף על קביעת תקנים סביבתיים, יהיה אחראי השר לקבוע תקנים לפליטת מזהמים לאוויר לכל אחד ממקורות הפליטה באופן ספציפי: כלי רכב, תעשיה ותחנות כוח; ויחד עם זאת, לדאוג לביצוע ניטור שלם של חומרים מזהמים הנפלטים לסביבה ומסכנים את בריאות הציבור. השר יהיה אחראי על קביעת איכות הדלקים המשפיעים על זיהום האוויר ובכלל זה על שילוב של דלקים אלטרנטיביים ונקיים בתחבורה ועל התקנת ציוד להפחתת זיהום אוויר בכלי רכב ותקינותו. בנוסף תינתן האחריות החשובה לעדכון התקנים השונים באופן קבוע, אשר יתאים להתפתחות הטכנולוגית ולמצב איכות האוויר והשפעתו על בריאות הציבור. 2. קביעת יעדים ותוכנית לאומית לעמידה ביעדים להפחתת זיהום אוויר מוצע כי השר לאיכות הסביבה יעמיד בפני הכנסת תכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר באזורי הארץ השונים, ובכלל זה יקבע יעדים ברורים ומדידים, אמצעים נדרשים ודרכים לפעולה להשגת היעדים להפחתת זיהום האוויר. תוכנית זו תציג לראשונה תמונת מצב כוללת של זיהום האוויר במדינה ולראשונה תאפשר התמודדות כוללת ומשולבת עם בעיית זיהום האוויר, להבדיל ממציאת פתרונות מקומיים ונקודתיים. 3. קביעת הסדרים חדשים ומשלימים לטיפול בבעיית זיהום האוויר נדרש כי יקבע בחוק מערך שלם של הסדרים אשר בחלקם וולונטריים כיום, ובחלקם כלל לא קיימים, כגון: הקמה מערך ניטור אוויר מוסדר ואינטגרטיבי אשר יספק תמונת מצב של זיהום האוויר באזורי הארץ השונים בצורה מדויקת אמינה וכוללת; עדכון תקנים באופן שוטף ואחת ל-5 שנים בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ומחקרים בריאותיים; הקמת מרשם לפליטות אוויר וניהול המידע הכולל אודות זיהום אוויר בארץ הן לטובת הציבור והן לטובת גיבוש תוכניות אופרטיביות לפיקוח ולהפחתת זיהום האוויר ולצורך נקיטה באמצעים לעידוד המשק לשיפור איכות האוויר; שיוך רכבים לקטגוריות לפי מידת זיהום האוויר אותו הם פולטים ותמרוץ שלילי וחיובי לטובת מעבר לשימוש ברכבים נקיים יותר; ולבסוף, שיפור איכות הדלקים לתחבורה ולתעשייה. כמו כן יינתנו לשר סמכויות מיוחדות לטיפול במצבים חריגים ואקוטיים של זיהום אוויר למען שמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה. 4. מעורבות ויידוע הציבור שיתוף הציבור הינו כלי חשוב מעין כמותו בהתמודדות עם מפגעים סביבתיים. לצורך זאת, החוק מסדיר את ביצועה של תחזית זיהום אוויר שוטפת ומעלה מחויבות להתריע בפני הציבור על תנאי זיהום אוויר קשים צפויים. בנוסף, מוצע להקים מרשם לפליטות מזהמים אשר יאפשר שקיפות מלאה של מידע אודות מקורות הפליטה, כמויות וריכוזי המזהמים ועמידתם בתקנים. עוד נדרש חיזוק הכלים המשפטיים והציבוריים שיאפשרו לציבור להתמודד עם מזהמים שהסבו פגיעה בריאותית או נזקי ממון, בצורה פרקטית וריאלית יותר מהקבוע כיום, כגון במסגרת של תובענה ייצוגית ותביעות נזיקיות אזרחיות. בנוסף, החוק מגביר את מעורבות הרשויות המקומיות במניעה של זיהום אוויר בתחומם. 5. אכיפה מנהלית והחמרת הענישה מוצע להרחיב את הסמכויות המנהליות הניתנות לשר לאיכות הסביבה ולהסדירם כך שהפיקוח והאכיפה על מזהמי אוויר יהיה אפקטיבי ומרתיע כנדרש. גובשו סמכויות להטלת צווים נדרשים ואף מערך של עיצומים כספיים. כך גם הוסדרו ופורטו, על סמך הניסיון בארץ ועיקרון "המזהם משלם", עבירות שונות בתחום, למין גרימת זיהום אוויר וכלה במסירת מידע לא נכון, או שיבוש אמצעי הפיקוח והניטור. גם הענישה בנושא הוחמרה על מנת להוות גורם מרתיע של ממש מפני עבירות זיהום אוויר אשר כיום זוכות לקנסות קלים ומגוחכים המעבירים מסר לא רצוי לפיו זיהום האוויר משתלם. 6. מחקר מוצע לקדם את המחקר בנושא אמצעים למניעת זיהום אוויר ושיפור איכות האוויר על ידי מעבדה לאומית שתתמחה בנושא ותערוך דו"ח שנתי בנוגע למחקריה. סיכום חוק אוויר נקי לישראל, בא להתמודד עם הבעיה האקוטית המחריפה וגוברת של זיהום אוויר במדינה. החוק מכנס תחת כנפיו הסדרים וסמכויות אשר רק בצורה אינטגרטיבית וכוללת יוכלו להתמודד עם בעיה זו ולהבטיח את הזכות לאוויר נקי שכל אזרח ואזרח ראוי לה. הצעות חוקזיהום אוויר