הצעת חוק הזרעה מלאכותית

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הזרעה מלאכותית הצעת חוק תרומת זרע להזרעה מלאכותית, התש"ע-2010 דברי הסבר כיום מנוהלים בנקי הזרע בישראל מתוקף תקנות של משרד הבריאות. בדו"ח מבקר המדינה מספר 57ב' לשנת 2006 נקבע לעניין "בנק הזרע", כי יש לערוך שינויים רבים בתחום המהותי והניהולי כאחד. מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחקיקה ראשית את נהלי בנקי הזרע בישראל ולפתור את אותן בעיות מהותיות וניהוליות, כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה וכפי שהעלו גורמי הבריאות, האתיקה, המשפט וההלכה. בהצעת החוק מוצע: להקים מאגר ארצי של מלאי הזרע בכל בנקי הזרע בישראל, וזאת על מנת לעקוב ולהגדיל את מלאי הזרע למבקשים להרות: זוגות נשואים, נשים חד הוריות ונשים חד מיניות, זאת בדומה להצעת חוק שיתוף מאגרי מידע בבנקי הזרע, התשס"ה-2005, של ח"כ אראלה גולן, (פ/3302/16). להבהיר כי תהליך ההפריה הינו פרוצדורה רפואית המסמיכה את הצוותים הרפואיים המוסמכים לכך לקבל את כל ההחלטות הנדרשות ולבצען. לתת מענה לבעיות הלכתיות רבות העלולות לעלות מעצם השימוש בתרומות זרע, כדוגמת: נישואי קרובים בהגדרתם ההלכתית, פסולי חיתון, ממזרים וכדומה. בהקשר זה, הצעת החוק באה למנוע מצב בו שני קרובים בהגדרתם ההלכתית או פסולי חיתון יינשאו זה לזה. 4. לעודד תרומות זרע, על-ידי תגמול כספי הולם והבטחת חיסיון מלא ומוחלט של תורם הזרע. וזאת בניגוד למצב השורר באנגליה ובשבדיה, בו זהות תורמי הזרע נחשפה מסיבות שונות, שעיקרן זכויות הילד וזכויות יסוד אחרות. הצעת החוק תמנע כל אפשרות לחשיפת זהותו של תורם הזרע, ובכך תתרום להיצע רחב ואיכותי שיימצא בבנקי הזרע בישראל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/4005/17). הצעות חוק