הצעת חוק התיישבות בנגב

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק התיישבות בנגב: הצעת חוק לקידום ההתיישבות בנגב (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 דברי הסבר מטרת הצעת חוק להסיר חסמים ביורוקרטים וחסמים אחרים המעכבים לעתים קרובות את ההתיישבות בנגב ולאפשר לממשלה ליישם באופן יותר הדוק את מדיניות ההתיישבות שלה. מוצע לקבוע הגדרה לאזור הנגב על מנת לקבוע את מעמדם המיוחד וחשיבותם של היישובים באזור זה, ולאפשר את החלתם של הוראות הצעת החוק. מוצע להתנות את רישומה של אגודה להתיישבות בנגב בכך שתורכב על ידי 7 אנשים לפחות שאינם קרובי משפחה, כדי למנוע ממספר מצומצם של משפחות לחלוש על אמצעי יצור שתעמיד לרשותם המדינה ולהפוך לישוב שיימנע מלהרחיב את עצמו. כן מוצע לאפשר לרשם למנות ועד ממונה לישוב שהוא אגודה להתיישבות בנגב ולקבוע את יעדיו, ובלבד שבין יעדים אלה יהיה גם יעד של הגדלת אוכלוסיית היישוב. מוצע להגביל את כהונתם של ועדים ממונים כאמור לתקופה אשר לא תעלה על שנתיים ולחייבם להשיג את יעדם, וכן מוצע להגביל את האפשרות של מי שהיה חבר בוועד ממונה קודם שלא השיג את יעדיו, לכהן בוועד ממונה אחר, אלא אם כן חלפו 5 שנים לפחות. מוצע לאפשר גם לתושבים אשר אינם חברים באגודה לנקוט בהליך משפטי ליישוב סכסוך שהתגלע בינם לבין מוסדות האגודה או חבריה, באמצעות פניה לבית המשפט המחוזי, שיוכל להפנות את המתדיינים לגישור על מנת לנסות ככל האפשר לפתור את הסכסוך בדרכי שלום ובעלויות מינימליות לצדדים. מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967,ולהגדיר כשימוש חורג בקרקע גם את השימוש שנעשה בקרקע חקלאית על ידי אגודה להתיישבות בנגב המסרבת להרחיב את שורותיה ולקלוט חברים חדשים מבין חבריה בקצב שנתי של לפחות עשרים וחמישה אחוז ממספר חבריה, למעט אם האגודה השיתופית הגיעה עד למכסת החברים המקסימאלית שביכולתה לקלוט, לפי קביעת ועדת השרם לענייני התיישבות. משמעות הקביעה בדבר שימוש חורג היא שיהיה בו כדי לאפשר הטלת סנקציה של להפקעת הקרקע מהאגודה החורגת מהוראות החוק. מוצע כי הצעת החוק תחול על אגודות קיימות ערב תחילתו, ואולם ההוראה המגבילה אפשרות מינוי חבר בוועד ממונה תחול רק לגבי מי שהיה חבר בוועד ממונה קודם מיום התחילה ואילך. הצעות חוקנגב