הצעת חוק זכויות המשכיר דירה

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכויות המשכיר דירה: הצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר, התש"ע-2010 דברי הסבר רבע מהמשפחות בישראל מתגוררת בשכירות. בערים הגדולות, אחוז גבוה יותר מהתושבים מתגוררים בשכירות, למשל, כמעט חצי מתושבי תל אביב ושליש מתושבי ירושלמים מתגוררים בשכירות. שוק השכירות הוא חיוני וחשוב למימוש זכותם של תושבי המדינה לדיור נאות. לשוק השכירות חשיבות חברתית מיוחדת, שכן מרבית השוכרים נמנים על העשירונים הבינוניים והנמוכים, אשר שכירת דירה הינה חלופה יחידה למגורים עבורם. המדינה משקיעה סכומי כסף נכבדים בעידוד המגורים בשכירות, לרבות 140 אלף משקי בית ששוכרים דירה בזכות סיוע ממשלתי בסך כולל של למעלה ממיליארד ורבע ש"ח לשנה. לכן, חלה על המדינה חובה להבטיח כי ציבור שוכרי הדירות יוכל להתגורר בצורה נאותה בדירות שכורות, וכי הסיוע הממשלתי לא יישחק או ירד לטמיון. יחד עם זאת, ישנה חשיבות רבה לשמור על זכות הקניין של המשכירים ולעודד אותם להשכיר דירותיהם, ועל כן מוצעים בחוק הסדרים הוגנים ומידתיים, שיסדירו את שוק השכירות בלי לפגוע יתר על המידה במשכירי הדירות או במוטיווציה שלהם להשכיר את דירתם. הסדרים מידתיים אלו דומים להסדרים חדשים שקיימים במדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, קנדה ומקומות נוספים. בחוק המוצע יוסדרו היבטים מרכזיים ביחסים שבין המשכיר והשוכר, באופן שלא ניתן להתנות עליהם אלא לטובת השוכר. בין העניינים שיוסדרו, פיקדונות וערבויות, עילות פינוי ומצבים בהם ניתן לבטל חוזה שכירות לפני סיומו, זכויות וחובות השוכר והמשכיר, תיקונים והעברת זכויות. על פי החוק תוקם נציבות שכירות במשרד הבינוי והשיכון והיא תהיה אחראית לאכוף את החוק ולפתור סכסוכים בשכירות למגורים, בפשטות ובמהירות שתקל גם על שוכרים וגם על משכירים. מעבר לסמכות ההכרעה של נציבות השכירות, תאפשר הנציבות לצדדים לפנות להליך של גישור כדי להגיע לעמק השווה וכן תהיה רשאית למנות בוררים, שיכריעו בסכסוכים. ההליכים יהיו מהירים וייגמרו בתוך 90 ימים. הנציבות תהיה מוסמכת לתת סעדים הנדרשים לאכיפת הוראות החוק, לרבות צווי פינוי. בהצעת החוק המוצע מוצע להגביל את האפשרות להעלות את שכר הדירה לשוכר קיים משנה לשנה מעבר לחמישה אחוזים, אולם בהסכמת הנציבות ניתן יהיה להעלות את שכר הדירה במקרים מסוימים כמו לאחר שיפוץ הדירה, או אם נוספו שוכרים נוספים לדירה, וכן לאחר חמש שנים, אם נוצר פער מהותי בין גובה שכר הדירה לבין גובה שכר הדירה של דירות דומות באותו אזור. בהצעת החוק מוצע גם לעודד שכירות ארוכת טווח, למי שמעוניין בכך. אף שאין הגבלה על קביעת שכר הדירה לדירה שהתפנתה, תוגבל העלאת שכר הדירה במקרה שדייר פונה מהדירה בניגוד לרצונו, והיא לא תעלה על חמישה אחוזים. הצעות חוקמקרקעיןשכירות