הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד הצעת חוק הסיעוד, התשס"ח-2008 דברי הסבר חוק הסיעוד בא לעגן את העיסוק במקצוע הסיעוד לאחים ואחיות. סיעוד הוא אחד ממקצועות הבריאות המוכרים על ידי משרד הבריאות שהעוסקים בו חייבים בהכרה במעמד מקצועי, בשל עיסוקה של האחות. תפקיד האחות כולל אומדן מצב בריאות, מתן טיפול וניהולו, מניעת מחלה ופעולות לקידום בריאות, וביצוע פעולות רפואיות וסיעודיות כולל טיפול מציל חיים. אחיות נמצאות בשורה הראשונה של הצוות המעניק שירותי בריאות ופועלות במגוון תפקידים ותחומי טיפול שונים. האחות היא שותף בכיר ופעיל בצוות הרפואי המטפל בחולי ובמניעת חולי. השפעת עבודת האחות על מצבו הגופני והנפשי של המטופל מחייבת רמה מקצועית ואיכות טיפול בחולה וברפואה מונעת. מורשת לעסוק כאחות מי שעמדה בתוכנית לימודים מוכרת במוסד אקדמי מוכר או בבתי הספר לאחיות שהוכרו על ידי המנהל ועמדה בבחינת רישוי ממשלתית. עד היום שימשו ומשמשות תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א-1981, ותקנות בריאות העם (העוסקים בסיעוד בתי החולים), התשמ"ט-1988, את הממונים על בריאות העם לשמירה ואבטחת כשירות של העוסקים כאחיות, על מנת למנוע עיסוקם של מי שאינם מיומנים לעסוק בכך. בשנת 1993 הוגש בג"צ 6290/93 אביטל זילכה נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות, מח(4) 631, על ידי אחות מעשית, נגדה הגיש משרד הבריאות קובלנה על חוסר יכולת, חוסר אחריות והתנהגות שאינה הולמת את המקצוע, וזאת בתוקף הסמכות המעוגנת בתקנות. טענתה היתה כי החקיקה הראשית, כלומר פקודת בריאות העם, עליה מסתמכות התקנות, לא הסמיכה את המנהל להתקין תקנות אשר יסדירו את האפשרות לבטל רישום בפנקס או לקיים הליכים משמעתיים. השופט תיאודור אור, שהיה אב בית הדין קבע כי "... מתקין התקנות הוסמך להתקנת התקנות ולא רק להסדרת העיסוק במקצוע האחות", בנוסף נאמר כי "הגיע הזמן שחלק מהעניינים יוסדרו בחקיקה ראשית, אשר תהלום את תנאי היום ואת הניסיון שנצבר...יש לקוות, שחקיקתו של חוק זה לא תשתהה..." הצעת החוק באה להסדיר את העיסוק בסיעוד בחקיקה ראשית לשם שמירה על רמה מקצועית והתנהגות הולמת של העוסקים בו. הצעות חוקסיעודזכויות עובדים