הצעת חוק זכויות קרימינולוגים

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכויות קרימינולוגים הצעת חוק הקרימינולוגים, התשע"א-2011 דברי הסבר בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת במספר העבריינים, במספר קורבנותיהם ובחומרת העבירות והפגיעות בנפש, בגוף וברכוש. נתון זה מגביר את הצורך במתן מענה הולם ובהתייחסות למאפיינים ולצרכים ייחודיים של אוכלוסיות אלו. מענה מקצועי נכון לעבריינות, לעבריינים ולקורבנותיהם הוא כורח המציאות והוא נובע ממחויבותה של החברה הישראלית לטיפול בבעיות החברתיות הקיימות. בישראל מועסקים כיום קרימינולוגים באקדמיה, במגזר הציבורי, במשרדי הממשלה, במוסדות הרווחה, בשירותי הבריאות ובמגזר הפרטי. אולם, במצב החוקי הקיים, ישנם מקצועות החסומים בפני קרימינולוגים, ואשר דווקא בהם נדרש הידע הקרימינולוגי הייעודי, כגון קציני מבחן, חוקרי ילדים, עובדי חינוך, טיפול ושיקום בבתי סוהר ועוד. מקצוע הקרימינולוגיה הוא מקצוע אקדמי הנחקר ונלמד באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. זהו עיסוק מקצועי שעיקרו יצירה והפצה של ידע והתערבות לצורך מניעת עבריינות, מאבק בפשיעה, אכיפה, ייעוץ, טיפול ושיקום של יחידים וקבוצות המאופיינים בסטייה, בעבריינות או בקורבנות. הטיפול באוכלוסיות אלה מחייב ידע תיאורטי ומעשי ברמה גבוהה, ולכן יש חשיבות להבטיח שבמקצוע זה יעסקו דווקא אלה שלמדו קרימינולוגיה במוסדות אקדמיים מוכרים מתאימים, במגמות המכשירות אותם למקצוע באופן ייחודי והוסמכו לכך בחוק. מטרת הצעת חוק זו היא לשפר את המענה המקצועי הניתן כיום לבעיות פשיעה ועבריינות, באמצעות מתן מעמד מקצועי לקרימינולוגים וקרימינולוגים מומחים על פי חוק. כמו כן מטרת הצעת החוק המוצעת בזה היא להסדיר את העיסוק במקצוע הקרימינולוגיה ולהבטיח שהשירותים המקצועיים יינתנו על ידי עובדים שהוכשרו והוסמכו לכך. יודגש כי הצעת חוק זו לא נועדה לפגוע בסמכויות מקצועיות של קרימינולוגים שהוכרו כבר, על פי כל דין. לבסוף, מוצע לתקן את פקודת הראיות, כך שהוראות החיסיון המקצועי שניתנו לאנשי מקצועות הטיפול יחולו גם על קרימינולוגים. הצעות חוקקרימינולוגיה