תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ולפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מפקח עבודה", "מפקח עבודה ראשי" ו-"מפקח עבודה אזורי" - כמשמעותם בחוק; "מעבדה מוסמכת" - המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה וכל מעבדה אחרת שהסמיכה מפקח עבודה ראשי באופן כללי או במיוחד, לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה; "גורמים מזיקים" - גורמים כימיים ופיסיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים חשופים אליהם בזמן העבודה; "בודק מעבדתי מוסמך" - עובד מעבדה מוסמכת, שהסמיכו מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה; "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות" - מעבדה שהסמיך שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות, באופן כללי או במיוחד, בהודעה ברשומות, לביצוע בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות, אצל עובדים החשופים או עומדים להיות חשופים לגורמים כימיים ופיסיקליים; "סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית" - Biological Exposure - (lndices (BEI - רמות ביולוגיות בגוף האדם, לרבות בדם, בפלסמה, בשתן ובאוויר הנשיפה, המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים כימיים ופיסיקליים; "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value ((TLV-TWA Time Weighted Average - הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה; "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value (TLV-STEL) Limit Exposure Short Term הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת; "תקרת חשיפה מותרת" - (Threshold Limit Value - Ceiling (TLV-C - הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה; "סיבים מינרליים" - סיבים מינרליים טבעיים או מלאכותיים אנאורגניים, לרבות סיבי זכוכית, צמר זכוכית, צמר סלעים, צמר סיגים וסיבים רפראקטוריים-קראמיים, ולמעט אסבסט לסוגיו, שאורכם עולה על 5 מיקרון וקוטרם קטן מ-3 מיקרון, והיחס בין אורכם לקוטרם גדול מ-3; "מתכות קשות" או "מתק"ש" - תערובת מוקשית של קרבידים, לרבות של טונגסטן, טיטניום, טנטלום, וונדיום ושל מתכות, לרבות ניקל וקובלט; "עובד בגורמים מזיקים מסוימים" - עובד החשוף לאחד או יותר מן הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה, בריכוז העולה על רמת הפעולה הסביבתית-תעסוקתית, בעבודות ייצור, במעבדות ובמרכזים רפואיים, בעבודה חלקית או מלאה, במשך 30 ימים בשנה לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה אחרת; "רמת פעולה סביבתית-תעסוקתית" - רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת או מחצית תקרת החשיפה המותרת - לגבי הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה, שממנה ומעלה יש לערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה; "בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות" - ניטור סביבתי של גורמים מזיקים בידי בודק מעבדתי מוסמך לשם קביעת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה. 2. ביצוע ניטור סביבתי במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בגורמים המזיקים המסוימים הנקובים בתוספת הראשונה יערוך המעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות; בתכיפות של אחת לשנה לפחות זולת אם הורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות שונה. 3. ביצוע המדידים, מסירת תוצאות הבדיקות, שמירתן ופרסומן (א) הבדיקות יבוצעו אך ורק בידי בודק מעבדתי מוסמך ומעבדה מוסמכת, במכשירים מכוילים ובשיטות מקובלות לרבות תכניות לבקרת איכות שאישר מפקח העבודה הראשי. (ב) מעבדה מוסמכת תרשום את נתוני הכיול ותוצאות בקרת איכות, וכן את תוצאות הבדיקות, ותשמור אותם במשך 20 שנים לפחות; תוצאות בקרת איכות ותוצאות הבדיקות יימסרו, למפקח העבודה הראשי או למפקח עבודה אזורי וכן למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה. (ג) המעביד יפרסם במקום העבודה את תוצאות הבדיקות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים. 4. ביצוע בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות ומסירת התוצאות בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות אצל עובדים החשופים או עומדים להיות חשופים לגורמים כימיים ופיסיקליים, יבוצעו אך ורק בידי מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות; תוצאות הבדיקות הטוקסיקולוגיות יימסרו לשירות הרפואי אשר ביקש אותן וכן למפקח עבודה שהוא רופא, תוצאות הבדיקות הטוקסיקולוגיות ביולוגיות תישמרנה במשך 20 שנים לפחות. 5. ערכים מותרים (א) החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר, תקרת החשיפה המותרת והסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית יהיו לפי המתפרסם בארצות הברית במהדורה האחרונה של הספר: Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc. (להלן - הספר), המצוי לעיון הציבור באגף הפיקוח על העבודה בירושלים, בתל-אביב, בבאר-שבע ובחיפה, וכן במרכז למידע של המוסד לבטיחות ולגיהות בתל-אביב. (ב) הערכים, לרבות אלה שלא פורטו בתקנות לפי הפקודה, שנקבעו בתוספת השניה לגבי גורמים כימיים ופיסיקליים מסויימים או נוספים ובתוספת השלישית לגבי סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית מסויימים או נוספים, יבואו במקום הערכים שבספר, לגבי אותם גורמים כימיים ופיסיקליים, ואותם סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית. 6. ביטול תקנות הבטיחות בעבודה (ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיסיקליים), התשמ"ד-1983 - בטלות. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 2) גורמים מזיקים מסוימים המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית אחת לשנה פורמאלדהיד 16. כלורופורם אתילן אוקסיד 17. כלור מתילן כלוריד 18. דימתיל פורמאמיד ניטרוס אוקסיד (גז הרדמה) 19. מתיל אתיל קטון הלותן (גז הרדמה) 20. מתיל איזובוטיל קטון איזופלוראן (גז הרדמה) 21. בנזואיל פראוקסיד פנול 22. אפיכלורהידרין הידרזין 23. אתילן דיברומיד אקרילו-ניטריל 24. בוטיל אצטט מתיל אקרילאט 25. n - הקסאן מתיל מתאקרילאט 26. סיבים מינרליים גליקול אתרים 27. אבק של עצים, למעט של עץ אורן אמוניה 28. גלוטראלדהיד פחם שחור ((CARBON BLACK 29. אנפלוראן (גז הרדמה) פחמן טטראכלורי 30. 1, 4 - דיאוקסן תוספת שניה (תקנה 5(ב)) ערכים של חשיפה תעסוקתית מותרת לגורמים כימיים ופיסיקליים שונים מאלה שמופיעים בספר או נוספים עליהם הגורם המזיק חשיפה משוקללת מרבית מותרת חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר תקרת חשיפה מותרת א. אסבסט לסוגיו 0.2 סיב/סמ"ק אוויר ב. טלק (פתיתי) - אבק כללי מרחף 4 מ"ג/מ"ק אוויר אבק בר-נשימה לריאות 2 מ"ג/מ"ק אוויר ג. צורן דו-חמצני גבישי - אבק כללי מרחף 0.3 מ"ג/מ"ק אוויר אבק בר נשימה לריאות 0.1 מ"ג/מ"ק אוויר ד. בנזן 0.6 חלקים למיליון 2 חלקים למיליון ה. ויניל-כלוריד 1 חלק למיליון 5 חלקים למיליון ו. עופרת אנאורגנית - 1. נשים מעל גיל 45 וגברים 0.100 מיליגרם למ"ק אוויר 0.300 מיליגרם למ"ק אוויר 2. נשים עד גיל 45 0.050 מיליגרם למ"ק אוויר ז. עופרת טטרה מתיל או טטרה אתיל 0.050 מיליגרם למ"ק אוויר 0.150 מיליגרם למ"ק אוויר ח. פורמלדהיד 0.3 חלקים למיליון ט. קרינה מייננת - 1) נשים מעל גיל 45 וגברים 1. כל הגוף 5 רם לשנה 2. בלוטות המין 20 רם לשנה 3. מיח העצמות 40 רם לשנה 4. הריאות 40 רם לשנה 5. עדשות העיניים 15 רם לשנה 6. שדיים 30 רם לשנה 7. כל איבר/רקמה אחרים 50 רם לשנה 2) נשים עד גיל 45 כל הגוף 5 רם לשנה החשיפה החדשית אסור שתעלה על 0.40 רם. הגורם המזיק חשיפה משוקללת מרבית מותרת חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר תקרת חשיפה מותרת 3) נשים בהריון כל הגוף 1 רם במשך כל תקופת ההריון. החשיפה החדשית אסור שתעלה על 0.15 רם י. איזופלוראן (גז הרדמה) 2 חלקים למיליון 6 חלקים למיליון יא. האלותן (גז הרדמה) 5 חלקים למיליון 15 חלקים למיליון יב. אתילן די-ברומיד 1 חלק למיליון 3 חלקים למיליון יג. אתילן אוקסיד 1 חלק למיליון 5 חלקים למיליון - יד. ארסן (זרניך) 1. תרכובות אורגניות 0.200 מיליגרם למ"ק אוויר 2. תרכובות אנאורגניות 0.010 מיליגרם למ"ק אוויר טו. גז ארסין 0.050 מיליגרם למ"ק אוויר טז. (בוטל) יז. (בוטל) יח. 1,1,1 טריכלורו-אתאן (מתיל כלורופורם) 200 חלקים למיליון 350 חלקים למיליון יט. קרוזין 100 מ"ג/מ"ק אוויר כ. (בוטל) כא. כותנה גולמית ומעובדת 0.5 מ"ג/מ"ק אוויר כב. סיבים מינרליים 1 סיב/סמ"ק אוויר (למעט אסבסט לסוגיו) כג. סטירן 20 חלקים למיליון 50 חלקים למיליון כד. איזוציאנאטים 0.005 חלקים למיליון 0.02 חלקים למיליון כה. (בוטל) כו. (בוטל) כז. מתכות קשות (מתק"ש) אבק כללי מרחף 0.2 מ"ג/מ"ק אוויר כח. טולואן 50 חלקים למיליון 75 חלקים למיליון כט. כספית מתכתית ואנאורגנית 0.040 מ"ג/מ"ק אוויר ל. כספית אורגנית 1) תרכובות אלקיל 0.010 מ"ג/מ"ק אוויר 0.030 מ"ג/מ"ק אוויר 2) תרכובות אריל 0.100 מ"ג/מ"ק אוויר לא. אנפלוראן (גז הרדמה) 2 חלקים למיליון 6 חלקים למיליון תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ט) (תקנה 5(ב)) ערכים של סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית שונים מאלה המופיעים בספר או נוספים עליהם הגורם המזיק החומר או המטאבוליט הנבדק בדם בשתן באוויר הנשיפה א. עופרת 1. נשים מעל גיל 45 וגברים עופרת 60ug/100mL - - 2. נשים עד גיל 45 30ug/100mL - - ב. כספית כספית אנאורגנית 4mg/100mL 100mg/G כללית Creatinine ג. ניקל ניקל 15mg/L ד. ארסן (זרניך) (1) אנאורגני ארסן 50mg/G Creatinine (2) אורגני ארסן 200mg/G Creatinine ה. בנזן (בנזול) חומצה טרנס-טרנס מוקונית mg/L 1.6 ו. זרחנים - אורגניים וקרבמטים כולינאסטרזה בכדוריות האדומות: 1. טייסים 1. 80% מהרמה הבסיסית האישית 2. עובדים אחרים 2. 70% מהרמה הבסיסית האישית ז. טולואן חומצה היפורית g/G 2.5 (טולואול) Creatinine פיקוח על העבודהתקנות