הצעת חוק נתיחה לאחר המוות

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק נתיחה לאחר המוות הצעת חוק ייצוג בהליכי נתיחה לאחר המוות (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007 דברי הסבר סעיף 26 לחוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958 (להלן - חוק חקירת סיבות המוות), מאפשר לשופט חוקר לצוות על בדיקה או ניתוח של גופה וכן על דחיית קבורה או הוצאת גופה מהקבר, והכל לשם בירור סיבת מוות במקרים הקבועים בסעיף 19 לחוק. חוק חקירת סיבות מוות אינו קובע במפורש אפשרות של משפחת הנפטר או גוף אחר להתנגד לצו השופט לפני הוצאתו, ומסדיר בסעיף 27 אפשרות של ערעור רק על צו לפתיחת הקבר. חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי"ג-1953, קובע בסעיף 9 כי שופט חוקר לא יתן צו ניתוח אלא לאחר שנתינה לבן משפחה הודעה, ואם התייצב - ניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו. חשוב שלמשפחתו של הנפטר או לאינטרס הציבורי שבשמירה על כבוד המת יהיה ייצוג בפני בית המשפט בטרם יחליט על מתן צו כאמור. לפיכך, מוצע לקבוע כי בטרם מתן צו על ידי שופט חוקר, תינתן למנוח או למשפחתו זכות ייצוג באמצעות עורך דין, ואם אינן מיוצגים - ימונה להם עורך דין מהסיוע המשפטי בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972. בהיעדר בן משפחה מוצע כי יתייצב בהליך "הממונה על כבוד המת", שימנה שר המשפטים למטרה זו לפי חוק חקירת סיבות מוות, כדי לייצג את אינטרס כבוד הנפטר. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 9 חוק האנטומיה והפתולוגיה, באופן שיקבע כך (התוספות המוצעות מודגשות): "חוק זה לא יפגע בהוראות חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958, אולם שופט חוקר כאמור באותו חוק לא יצווה על ניתוח גוויה אלא אם ראה שיש יסוד סביר לחשש שהמוות נגרם בעבירה או ברשלנות או בהזנחה, ולאחר שניתנה לאחד מבני המשפחה הודעה על כוונתו לצוות כאמור וניתנה לו זכות לייצוג באמצעות עורך דין, ואם אינו מיוצג - לאחר שמונה לו עורך דין לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972; התייצב אחד מבני המשפחה או אדם או גוף בעל ענין בהליך כאמור, תינתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; לא היה בן משפחה, לא יינתן צו כאמור אלא לאחר שניתנה הודעה לממונה כמשמעותו בסעיף 19א לחוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958 וניתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו." כמו כן, מוצע לתקן בהתאם את חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 ולהוסיף בחוק חקירת סיבות המוות הוראה לעניין מינויו של הממונה על כבוד המת. הצעות חוקמקרי מוותחקירת נסיבות מוות