הצעת חוק עבירות אתיות של עורכי דין

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק עבירות אתיות של עורכי דין: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - קבלת גליון הרשעות חלוטות קודמות של עורך-דין), התשס"ו-2006 דברי - הסבר כיום, על פי סעיף 69 (א)(6) לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, רשאי בית הדין המשמעתי להורות על פרסום פסק הדין המשמעתי, בציון שמו של עורך-הדין, או בלי ציון שמו. במקרה של השעיה מהלשכה או הוצאה מהלשכה, יש חובת פרסום שמו של עורך-הדין. הפרסום יהיה ברשומות, בפרסומי הלשכה ובעיתון שקבע בית הדין. וראה גם סעיף 68 א' לכללי לשכת עורכי-הדין (סדרי דין בבתי הדין המשמעתיים), תשכ"ב-1962. כיום אין לאדם הפונה לעורך-דין לשם קבלת שירותיו כל אפשרות לדעת אם הוא הורשע בעבר בעבירות אתיות שונות, סוגי העבירות בהן הורשע ומה העונשים שקיבל. בידי עורכי-דין מופקדים חירותם של בני אדם, רכושם וכספם, ענייניהם האישיים והמשפחתיים של הלקוחות. מוצע, כי כל אדם המתקשר עם עורך-דין, יהא זכאי לברר את עברו של עורך-הדין, הרשעות חלוטות קודמות, אם היו, וסוגי העבירות בהן הורשע. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/3659). הצעות חוקאתיקהעורך דין