הצעת חוק עובדים תאילנדים בחקלאות

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק עובדים תאילנדים בחקלאות הצעת חוק עובדים זרים (קביעת מכסות היתרים להעסקת עובדים זרים לענף החקלאות), התשס"ו-2006 דברי-הסבר אחת מאבני הייסוד של הקמת מדינת ישראל וממאפייני הציונות הינה החקלאות. בכל חלקי הארץ משמש ענף זה כמקור פרנסה עבור משפחות רבות. החקלאות מייצגת ערכים חשובים ותפקיד המדינה לשמור על קיומה ולעודד את התפתחותה. מאז שנות השישים כמעט ולא עובדים ישראלים בעבודות ה"שטח" בחקלאות. בעבר היו אלו הפלשתינאים אותם החליפו התאילנדים וכיום הם כמעט היחידים שעוסקים בחקלאות בשטח ובחממות. במצב הקיים ישנו צורך מובהק בהעסקת עובדים זרים בענפי החקלאות השונים ליצוא. אופיים של התאילנדים העובדים בחקלאות והגרים בתוך המשקים בהם הם עובדים וכן העובדה כי הם אינם משתקעים בארץ, אינם מתחתנים, אינם מולידים ילדים ועוזבים את הארץ בתום חמש שנים מרגע קבלת הויזה ואף פחות מכך, מובילה לכך כי הם אינם מהווים נטל כלכלי, בריאותי או חינוכי על המדינה. כניסתם של התאילנדים לארץ ותרומתם לפיתוח החקלאות מהווים צורך קיומי לקיום ופיתוח החקלאות. כל עובד תאילנדי שנקלט לענף החקלאות מייצר כארבעה מקומות עבודה משלימים בקרב הישראלים וכן מגדיל את הייצוא החקלאי למדינות העולם והכנסות המדינה. פועל יוצא הוא שקליטת תאילנדים עונה על יעדי הממשלה להגדיל את מס' המועסקים הישראלים במדינה וכן מגדילה את ההכנסות מייצוא חקלאי, ענף שיש בו ביקושים שעולים על ההיצע. הוכח כי העסקת עובדים זרים בתחומי החקלאות ליצוא איננה מקטינה את הביקוש לעובדים ישראליים ומאפשרת ליצואן הישראלי להתמודד עם יצרנים מכל העולם בשווקים השונים. עד היום נקבעה מכסת העובדים הזרים בהחלטות של הממשלה. מטרתה של הצעת החוק להסדיר את הנושא בחקיקה ולהעניק לשר החקלאות את האחריות והסמכות לקבוע מדי שנה את גובה מכסת העובדים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. מוצע כי עדכון המכסה יעשה בהתאם לשינויים שיחולו ביצוא הישראלי וזאת באופן שגידול ביצוא יוביל להגדלה במכסה. מוצע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע קריטריונים על פיהם תחושב המכסה ביחס לגידול ביצוא. חוק זה הינו ללא עלות תקציבית. הצעות חוקחקלאות