הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פרסום הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון - פטור ממסים), התשס"ח-2008 דברי הסבר האקדמיה ללשון העברית הוקמה לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, ופועלת במטרה לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה. האקדמיה הינה המוסד הפוסק בתחום הלשון, והחלטותיה בענייני דקדוק, כתיב, מינוח ותעתיק שנתפרסמו ב"רשומות", מחייבות את מוסדות המדינה. האקדמיה קבעה משכנה בקריית האוניברסיטה העברית בירושלים, בגבעת רם. על פי סעיף 11 לחוק, הוצאות המוסד יכוסו מאוצר המדינה ויהיו כלולות בתקציב המדינה. מוצע לקבוע כי דין האקדמיה ללשון עברית כדין המדינה לעניין תשלום מיסים. כמו כן, מוצע לקבוע כי כל עסקה של האקדמיה, וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה, מס בולים, היטל או כל תשלום חובה אחר המשתלם למדינה או לרשות המקומית. התיקון האמור נדרש מאחר שתשלומי החובה, ובעיקר הארנונה העירונית, פוגעים בתקציב האקדמיה וגורעים מיכולתה לפעול על פי מטרות החוק. הוראות דומות קיימות לעניין רשויות ותאגידים, שהוקמו על פי חוק לשם ביצוע מטרות ממלכתיות שונות, כמו התאגידים שהוקמו בחוק דוד בן גוריון, התשל"ז-1976, בחוק יד בן-צבי, התשכ"ט-1969, ובחוק זיכרון השואה והגבורה- יד ושם, התשי"ג 1953. הצעות חוקפטור ממס