הצעת חוק צריכת מים ביתית

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק צריכת מים ביתית: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון - התליית היטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2009 דברי הסבר בהצעת חוק זו מוצעים מספר תיקונים שמטרתם לפתור קשיים שהתעוררו לאחר יישומו והפעלתו של פרק היטל המים הקבוע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - החוק). התיקון המוצע הראשון מתייחס לחזקה שקבועה היום בחוק, לפיה משפחה שאיננה מדווחת על מספר הנפשות שלה, יחושב תשלום ההיטל לגביה לפי נפש אחת. מדובר בסנקציה חמורה מדי בייחוד לאור העובדה שבמרבית המקרים לרשות המקומית ישנם רישומים באשר למספר הנפשות של תושביה. לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע למתן את החזקה הזו ולקבוע שספק המים יקבע את חישוב היטל המים ביחס למי שלא דיווח על מספר הנפשות בדירתו לפי הרישומים המופיעים אצל ספק המים מחשבון המים האחרון. התיקון המוצע השני מתייחס לתושבי המדינה, המתגוררים בבתים משותפים, אשר בהתאם לקבוע בחוק, משלמים נוסף על צריכת המים הפרטית, גם על צריכה משותפת עבור שימושים משותפים לכלל הדיירים בבניין. צריכת מים משותפת היא ההפרש בין סך הצריכה במדי המים הדירתיים ובין הצריכה הנמדדת במד המים הראשי המחולקת בין הדיירים על פי כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשנ"ד-1994. הצעת החוק מבקשת למנוע מצב שבו דיירים בעלי צריכה אישית נמוכה של מים ייאלצו לשלם את היטל המים בשל צריכה משותפת גבוהה. התיקון המוצע השלישי לחוק, מבקש לקבוע כי החל משנת 2010 תעלה הכמות המינימאלית לנפש מ- 12 מטרים מעוקבים הקבועים כיום ל-16 מטרים מעוקבים. התיקון המוצע הרביעי לחוק, מתייחס למצבה של אוכלוסיית הנכים. כבר בעת הכנת הצעת החוק מצא המחוקק כי אוכלוסיית הנכים זקוקה לתוספת מים. לפיכך נקבעו ההוראות בסעיף 84. עם הפעלתו של החוק התברר כי הרופאים מתקשים לקבוע אם נכה מסוים זקוק לתוספת מים אם לאו ובשל כך נוצר מצב בו אוכלוסיית הנכים נתקלה בבירוקרטיה שלא אפשרה לה להשיג את האישור המבוקש. לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו לבטל את הצורך באישור רופא לעניין הזדקקותו של נכה מסוים לתוספת מים ובמקום זאת להסתפק האישור על אחוזי נכותו של אותו נכה. בנוסף התברר שבשל הגדרות שונות למונח "נכה" נשמטו מי שהם נכים שזכאים קצבת זקנה וכן נכים מתחת לגיל 18. מוצע להוסיפם כעת להוראות סעיף 84 כך שגם הם יהיו זכאים לתוספת מים. כמו כן, סעיף הוראת השעה בחוק קובע שהחיוב בתשלום היטל מים יחול מיום 15 ביולי 2009 ועד יום 31 בדצמבר 2009. מכיוון שמטרת תשלום היטל המים הוא לצרכי חיסכון במים ולעידוד הציבור לחיסכון, להבדיל מתשלום של מס על ידי האזרח, מוצע כתיקון שלישי לקבוע כי התשלום כהיטל מים יחול אך ורק בתקופות הקיץ. אף כי אין לדעת מה תהיה כמות המשקעים בתקופת החורף הקרובה, נראה כי אין מקום להשית את תשלום היטל המים בתקופה זו ככל שבתשלום לא מועבר באופן ישיר לצרכי חיסכון במים. לפיכך, מוצע שהוראות הפרק בדבר היטל מים לא יחולו בתקופה שמיום 15/11/2009 ועד יום 15/4/2010. בנוסף, מדיווחים של צרכנים רבים, עולה כי אזרחים רבים לא הספיקו להגיש דיווחים לספק המים במועד שנקבע בחוק וזאת בשל טווח הזמנים הקצר שהוקצה לשם כך. מסיבה זו ומכיוון שישנם צרכנים רבים כגון אוכלוסיית הנכים אשר נתקלו בקשיים בהשגת האישורים הנדרשים לצורך הדיווח כאמור, רבים מהם טרם דיווחו על מספר הנפשות המתגוררות בדירה. על כן, ובכדי שלא ייגרם עוול לצרכנים רבים, מוצע להאריך את המועד להגשת הדיווח על מספר הנפשות המתגוררות בדירה עד ליום 31/12/2009. הצעות חוקחוק המים / רשות המיםמים