הצעת חוק רישום בטאבו

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק רישום בטאבו הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - רישום בפנקסי המקרקעין), התשס"ח-2008 דברי הסבר רישום דירות בטאבו הינו נושא חשוב בעל השפעה וחשיבות כמעט לכל בית אב בישראל. המצב הנוכחי הוא שכ-50% מהדירות בישראל אינן רשומות בטאבו. מדובר בתופעה פסולה ומדאיגה במסגרתה אנשים משלמים את מיטב כספם על מנת לרכוש דירה ובסופו של יום הם מוצאים עצמם מבלי שהדירה רשומה על שמם וללא זכות קניינית עליה. הליך רישום הדירות בטאבו הינו הליך ארוך ומורכב אשר יכול להימשך גם מספר שנים לאחר סיום בניית הדירה. ההליך כולל מספר רב של שלבים וביניהם: פרצלציה של השטח עליו מצויה הדירה, מדידות של השטח, רישום במינהל ורישום בטאבו. העיכוב ברישום הדירה יכול לנבוע מכמה וכמה סיבות, חלקן סיבות אובייקטיביות שאינן תלויות בקבלן המוכר כמו לדוגמה העובדה שקרקע מסוימת אינה מוסדרת ולכן לא ניתן לרשום אותה בטאבו, סיבות אחרות נעוצות בהתארכות הליכי המדידה וועדות התכנון ואחרות כוללות סיבות שתלויות בגורם האנושי - עיכוב מצד הקבלן המוכר או מצד אנשי הממשלה שאחראים על ביצוע ההליך. מטרתה של הצעת החוק היא לנסות ולהסדיר את הנושא של רישום דירות בטאבו בדרך של מתן מענה לחלק מהבעיות בגינן נגרם העיכוב ברישום וזאת בדרך של תיקון חוק המכר (דירות), התשל"ז-1973 (להלן - החוק). סעיף 1 מוצע להוסיף לחוק סעיף אשר קוצב לוחות זמנים לביצוע פעולות רישום הזכויות בטאבו. הסעיף המוצע קובע, בין השאר, כי ככל שמדובר על בית שמיועד להירשם כבית משותף, יהיה המוכר מחויב לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך איחוד וחלוקה של הקרקע בה תיבנה הדירה עוד בטרם מוגשת בקשה להיתר בניה על ידי המוכר. עוד מוצע כי רישום הבית כבית משותף ייעשה בתוך 12 חודשים מיום רישום החלוקה והאיחוד של הקרקע או מיום שנמסרה החזקה בדירה לקונה, לפי המוקדם. כמו כן נקבע, כי רישום זכויות הקונה בפנקס הבתים המשותפים ייעשה בתוך 4 חודשים מיום שנרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים או מיום שנמסרה לקונה החזקה בדירה, לפי המוקדם. כאשר מדובר בבית שאינו מיועד להירשם בבית משותף מחויב המוכר לבצע את כל הפעולות הנדרשות לרישום זכויות הקונה בתוך 4 חודשים מיום רישום האיחוד והחלוקה או מיום מסירת הדירה לקונה, לפי המוקדם. עוד מוצע, כי מוכר דירה ימסור לקונה ערבות להבטחת רישום זכויותיו בפנקסי המקרקעין. לקונה תקום הזכות לממש את הערבות, אם זכויותיו לא יירשמו בפנקסי המקרקעין בתוך 3 שנים מיום שנמסרה לו החזקה בדירה. בנוסף, מוצע להרחיב את סמכויות מנהל האגף לרישום והסדר מקרקעין והממונה על המרשם במשרד המשפטים ולקבוע במפורש את חובתו לפקח על ביצוע הוראות החוק בדבר רישום זכויות במקרקעין ועל עמידה בלוח הזמנים שנקבע לכך. סעיף 2 מוצע לקבוע סנקציה על מוכר אשר הורשע בעבירה לפי הוראות החוק ולאסור עליו להשתתף, במשך חמש שנים ממועד ההרשעה, במכרזי בנייה מטעם המדינה ומטעם חברות ממשלתיות. עוד מוצע לעדכן את סכום הקנס אשר מוטל על מי שעובר על הוראות החוק ולהוסיף לסעיף העונשין גם את סעיף 6ב, העוסק ברישום זכויות בפנקסי המקרקעין. סעיף 3 מוצע לתקן את פקודת המסים גביה ולקבוע, כי לא ניתן לעכב את הרישום בפנקסי המקרקעין על שם קונה דירה, בשל חוב מס של מוכר הדירה. באופן הזה לא ניתן יהיה לעכב רישום דירות על שם קונים רק בשל העובדה שלמוכר הדירה יש חוב מס לרשויות. עוד אוסר התיקון על עיכוב רישום מקרקעין בשל חוב מס של המוכר בגין מקרקעין אחרים שלו. לבסוף נקבע באופן מפורש כי מרגע שנרשמו הזכויות במקרקעין על שם הקונה, יבוטל כל שעבוד שהוטל על המקרקעין בגין חוב מס של המוכר. הצעות חוקרישום בטאבו