הצעת חוק תחנות דלק לא חוקיות

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תחנות דלק לא חוקיות: הצעת חוק משק הדלק (הגבלת הפעלה ומכירת דלק לתחנות תדלוק, הפועלות שלא כדין), התשס"ג-2003 דברי - הסבר ברחבי הארץ פועלות כיום מעל ל-200 תחנות תדלוק פיראטיות ציבוריות, ועוד מאות פרטיות; כיוון ניתנות תדלוק אלו אינן נתונות תחת פיקוח תקני בטיחות נדרשים, ברבות מהן, מכלי הדלק אינם מוטמנים באדמה, כך שדי בניצוץ קטן כדי שיקרה אסון, או לחילופין, מוטמנים באדמה באופן לקוי. רשלנות זו עלולה לגרום לחלחול דלקים למי התהום ולזיהום הקרקע ולהוות סכנה לסביבה ולחיי אדם. למרות כל האמור לעיל, רשויות מקומיות רבות אינן אוכפות את צווי ההריסה נגד תחנות אלו. מוצע, לפיכך, לאפשר לבית המשפט לענינים מקומיים לתת צווים להפסקת פעילותם של תחנות תדלוק אלה, לאחר שיסתבר לבית המשפט כי הן פועלות ללא היתר בניה וכי לא מדובר בתחנות חצר. משנתן בית המשפט דין להפסקת פעילות - תיכלל אותה תחנה במירשם שינוהל במשרד התשתיות הלאומיות, כשמכירת דלק לתחנת תדלוק הכלולה במרשם תהיה עבירה פלילית. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש עשרה על ידי חברת הכנסת נחמה רונן וקבוצת חברי כנסת ומספרה פ /2794. הצעות חוקתחנת דלקדלק