הצעת חוק תרומת ביצית

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תרומת ביצית הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ה-2005 דברי הסבר בישראל יש קונצנזוס לפיו ההורות והזכות לילד היא מזכויות הפרט היסודיות, המהותיות והחשובות ביותר. לא בכדי, שיעור טיפולי הפוריות בישראל הוא בין הגבוהים בעולם ביחס לאוכלוסיה ומספר ההפריות למליון נפש בישראל הוא פי שישה מאשר במערב אירופה. למרות כל אלו, במצב הקיים כיום בישראל ההוראות היחידות המסדירות את הנושא הן תקנות בנות 18 שנה, שמעמדן המשפטי אינו ברור היות והן נסמכות על סעיפים שבוטלו (65ג לפקודת בריאות העם) ואינן עומדות בקנה מידה אחד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות. בפועל, אין בישראל הוראות או הנחיות המסדירות באופן כולל את תרומת הביציות בישראל, אין קביעה לגבי האופן שבו יש לקבל את הסכמתן של הנשים הן לגבי נטילת ביציות לצורך השתלה והן לגבי השתלת הביציות המופרות, אין פיקוח על מספר הטיפולים שעוברת האשה התורמת ומספר הביציות הנשאבות והעברתן לנשים אחרות, התשלום הניתן לנשים בעבור תרומת הביציות וכן התשלום של הנשים המבקשות את התרומה. הסדר זה חשוב במיוחד לאור העובדה שמטרתם של אנשים הנזקקים לטיפולי פריון אינה רק היריון גרידא, אלא גם הקמת משפחה בריאה ומתפקדת. בשל אי הסדרת הנושא, כל מוסד רפואי נוהג לפי ראות עיניו, הנשים עלולות לקבל מידע חלקי או כוזב בדבר מספר הביציות שיישאבו או נשאבו מהן, או בדבר הסיכון שכרוך בטיפול. חמור מכל, המצב מעודד סחר בביציות בו נשים רבות נחשפות, ללא ידיעתן, לסיכון בריאותי עד כדי סיכון חיים תוך קבלת כמויות הורמונים גדולות על מנת שיהיה אפשר לייצר כמויות מסחריות של ביציות להעברה לנשים אחרות. מיותר לציין שבמצב זה, ביציות המועברות ללא כל פיקוח ובקרה עלולות להיות מועברות בשוגג לנשים בנות אותה משפחה. הצעת חוק זו באה להסדיר את המצב ולקבוע כללים לגבי אופן הטיפול בתורמת ובאשה הנתרמת, הגנה על פרטיותן וטובתן, איסור על סחר בביציות, הקמת מאגר מידע משותף ומרכזי וכן הסדרת התשלום של התורמת והנתרמת. דגש מיוחד ניתן על חיסיון מלא לתורמת ולנתרמת תוך מתן הסכמה מדעת ומדעה צלולה על מתן התרומה ועל אחריותו וחובתו של הרופא המטפל למסירת מידע מלא על הטיפול הרפואי, בעניין תיעוד התהליך הטיפולי ובדיקה רפואית מקיפה של המבקשת לתרום ביציות ושל המבקשת את התרומה, מתוך הסכמה כאמור. כאמור, חקיקת המשנה בנושא מיושנת ומעמדה המשפטי אינו ברור. לפיכך, חוק זה מתייחס גם אליה ומציע לחייב את השר להביא לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות תקנות חדשות תוך חצי שנה מיום פרסומו של חוק זה. עם כניסתן לתוקף של תקנות אלו, תבוטל חקיקת המשנה הקיימת כיום. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת יעל דיין וקבוצת חברי הכנסת ומספרה פ/423, ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת ומספרה פ/1328. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת קולט אביטל וקבוצת חברי הכנסת ומספרה פ/1388. הצעות חוקתרומת זרע / ביצית