הצעת חוק תרומת זרע בישראל

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תרומת זרע בישראל הצעת חוק תרומת זרע, התשע"א-2011 דברי הסבר כיום מנוהלים בנקי הזרע בישראל מתוקף תקנות של משרד הבריאות. בדו"ח מבקר המדינה 57ב' לשנת 2006 נקבע לעניין "בנק הזרע", כי יש לערוך שינויים רבים בתחום המהותי והניהולי כאחד. מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחקיקה ראשית את נהלי בנקי הזרע בישראל ולפתור את אותן בעיות מהותיות וניהוליות, כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה וכפי שהעלו גורמי הבריאות, האתיקה, המשפט וההלכה. בהצעת החוק מוצע: עיגון הנהלים הקיימים היום בחקיקה ראשית על מנת לוודא זמינות זרע לכל דורש שימוש בזרע על מנת להורות: זוגות נשואים, נשים חד הוריות ונשים חד מיניות. להסדיר רישום ארצי מבוקר ומדויק שימנע קשיים במעמד האישי של הילודים תוך שמירה מליאה ומדוקדקת על החיסיון המידע והבטחת עידוד התרומה והשימוש בה לנזקקים. פתיחת אופציות לתורמי הזרע לעניין חיסיון תרומתם בין אם חיסיון מלא (כנהוג היום) ובין אם הסכמה לזיהוי התורם ובין אם שילוב הדברים. לשלב בין הנורמה הנוהגת בעולם הרפואה המודרני לשאלות אתיות, ערכיות, משפטיות והלכתיות כאחד. להבהיר כי תהליך ההפריה הינו פרוצדורה רפואית המסמיכה את הצוותים הרפואיים המוסמכים לכך לקבל את כל ההחלטות הנדרשות ולבצען. לתת מענה לבעיות הלכתיות רבות העלולות לעלות מעצם השימוש בתרומת זרע, כדוגמת: נישואי קרובים בהגדרתם ההלכתית, פסולי חיתון, ממזרים וכדומה. בהקשר זה הצעת החוק באה למנוע מצב בו שני קרובים בהגדרתם ההלכתית או פסולי חיתון יינשאו זה לזה. הצעות חוקהריוןהפריה חוץ גופית / מלאכותיתתרומת זרע / ביצית