בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת רפואית

החלטה ההליך 1. לפני בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת רפואית מטעם הנתבעים 2 ו-3 (להלן - "הנתבעים"), עד חלוף 60 ימים מיום קבלת תצהיר גילוי מסמכים, תצהיר תשובות לשאלון וטופס ויתור על סודיות רפואית, החתומים על-ידי התובעים. טענות הצדדים 2. לטענת הנתבעים בבקשתם, פנייתם למומחה רפואי, לצורך קבלת חוות דעת בשאלה קיומה או לאו של רשלנות רפואית בנסיבות המקרה דנן, מחייבת השלמת ההליכים המקדמיים דלעיל, אשר יהא בהם כדי ליתן בידי המומחה החומר הרפואי הנחוץ לו לשם כתיבת חוות הדעת. 3. לטענת התובעים דין הבקשה להדחות משני טעמים עיקריים. האחד, עניינו טעמים פרוצדוראליים, לפיהם חסרה הבקשה תצהיר לאימות העובדות הנטענות בה, כמתחייב על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), והיות הבקשה מוגשת בניגוד להוראת תקנה 127 לתקנות, המחייבת הנתבעים לצרף חוות דעת המומחה הרפואי לכתב טענותיהם, דהיינו, לכתב ההגנה מטעמם. השני, עניינו טעמים מהותיים, לפיהם במתן ארכה כאמור להגשת חוות דעת המומחה הרפואי מטעם הנתבעים יהא כדי לסרבל ההליכים המשפטיים בבירור התובענה. לטענת התובעים, צירוף חוות הדעת מטעם המומחה הרפואי בשלב שלאחר הגשת כתבי הטענות משמעו תיקון כתב הטענות הקיים, עת חוות הדעת מהווה מסמך מהותי, המקים את העילה בכתב הטענות. כן מוסיפים התובעים וטוענים כי מן הראוי היה להגיש הבקשה טרם חלוף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי בענין דנא. 4. לטענת הנתבעים, בתשובתם לתגובת התובעים, בהעדר טענות עובדתיות בבקשה אין כל צורך בצירוף תצהיר לתמוך בה. יתרה מזאת, אין בתקנות סדר הדין האזרחי כל הוראה בדבר צירוף חוות דעת מומחה רפואי מטעמם לכתב טענותיהם, אלא נהפוך הוא, בהתאם לתקנה 128(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, לנתבעים הזכות להגיש חוות דעת מומחה רפואי מטעמם תוך שישים ימים מיום שהומצאה להם חוות דעת המומחה מטעם התובעים. הטעם לכך נהיר הוא, עת לנתבעים קמה הזכות ליתן בידי המומחה מטעמם כלל החומר הרפואי הרלוונטי, אשר איסופו נסמך על השלמת ההליכים המקדמיים דלעיל. דיון 5. תקנה 127 ותקנה 128 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירות המועדים להגשת חוות דעת בענין שברפואה, האחת של בעל דין והשניה של בעל הדין שכנגד. כך לשון תקנה 127 לתקנות, המורה כהאי לישנא: "רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". (ההדגשה אינה במקור - מ' ר'). תקנה 128, שכותרתה "בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר" (ההדגשה אינה במקור - מ' ר'), מורה כהאי לישנא: "(ב) רצה בעל דין לחלוק על טענת בעל דינו, יגיש לבית המשפט, תוך שישים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם, חוות דעת מטעמו, במספר עתקים כמספר עתקי כתבי טענותיו; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". 6. כעולה מלשון תקנות סדר הדין האזרחי, תקנה 127 מסדירה המועד להגשת חוות דעת רפואית מטעם בעל דין - התובע - לצורך הוכחת ענין שברפואה, ואילו תקנה 128 מסדירה המועד לבדיקת התובע ולהגשת חוות דעת רפואית בעניינו מטעם בעל דין אחר - הנתבע. ראו גם הוראת תקנה 137 לתקנות סדר הדין האזרחי, המורה כי "בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה 127 או בתקנה 128(ב)…". דהיינו, המדובר בשתי הוראות נפרדות, הנוגעות כל אחת למועד, אשר ניתן לבעל דין מחד ולבעל דין שכנגד מאידך, להגשת חוות דעת רפואית מטעמו. 7. די בלשון התקנות דלעיל כדי לדחות טענת התובעים, לפיה הנתבעים חבים היו להגיש חוות דעת רפואית מטעמם עם הגשת כתב ההגנה. מחוקק המשנה גילה כאמור דעתו מפורשות בקובעו כי, ככלל, לבעל הדין שכנגד יהא פרק זמן של 60 ימים, מיום שהומצאה לו חוות הדעת של בעל הדין, להגיש חוות דעת רפואית מטעמו. 8. הנתבעים הגישו כתב הגנה ביום 30.5.2005, לאחר שב"כ התובעים נתן בידם ארכה להגשתו באיחור. בסמוך לאחר הגשת כתב ההגנה, ביום 23.6.2005, הגישו הנתבעים הבקשה דנן, זאת לאחר שב"כ הנתבעים, לטענתו, שלח לב"כ התובעים דרישה לגילוי מסמכים, להמצאת טופס ויתור על סודיות רפואית ולמתן תצהירי תשובה לשאלונים, ובטרם התקיימה ישיבה מקדמית בתיק. 9. הוראה תקנה 128(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, מורה כי בעל דין שכנגד יגיש חוות דעת רפואית מטעמו "תוך שישים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם". חוות דעת המומחה הרפואי מטעם התובע צורפה לכתב התביעה והוגשה לבית המשפט ביום 13.2.2005. לכאורה, היה על הנתבעים להגיש חוות דעת רפואית מטעמם עד ליום 14.4.2005. דא עקא, ב"כ התובעים נעתר לבקשת ב"כ הנתבעים להגיש כתב ההגנה במועד מאוחר יותר ואכן כתב ההגנה הוגש ביום 30.5.2005. סבורני כי בנסיבות אלה, עת הבקשה דנן הוגשה בסמוך לאחר הגשת כתב ההגנה מטעם הנתבעים וממילא בטרם התקיימה ישיבה מקדמית בתיק, יהא זה נכון וצודק להיעתר לבקשה ליתן בידי הנתבעים ארכה להגשת חוות דעת רפואית מטעמם. 10. כעולה מתגובת הנתבעים לתשובת התובעים לבקשה, ביום 3.7.2005 התקבל במשרד ב"כ הנתבעים טופס ויתור על סודיות רפואית, אשר יהא בו כדי לאפשר לב"כ הנתבעים לאסוף החומר הרפואי הנוגע לתובע מס' 1. משניתן צו הדדי לגילוי מסמכים ובהתחשב בפרק הזמן הנוסף הדרוש לב"כ הנתבעים לקבל לידם החומר הדרוש למומחה הרפואי מטעמם לצורך מתן חוות דעתו, הנני להורות כי חוות דעת המומחה הרפואי מטעם הנתבעים תוגש עד ליום 9.10.2005. 11. באשר לטענת התובעים בדבר הצורך בצירוף תצהיר לבקשה דנן, הרי שהעובדות המהוות הבסיס לבקשה נלמדות מכתב התביעה גופו, ומשכך אין צורך בתצהיר לאימותן. הארכת מועדרפואהחוות דעת