בקשה לקבל בדיקות רפואיות

להלן החלטת בית משפט בסוגיית בקשה לקבל בדיקות רפואיות: החלטה 1. בא כוח התובעים הגיש ביום 14.5.06 בקשה במעמד צד אחד ובא ביקש לצוות על גב' X X ומר X X מקופת חולים לאומית למסור לו את תוצאות בדיקות האולטרה סאונד וההפניות של הרופא המטפל לבדיקות אלה, ככל שהן נוגעות לתובעת 2 , הגב' יבגניה לם, בעת ההריון שבעקבותיו נולד התובע, זושא לם. 2. בו ביום, טז' אייר תשס"ו (14.5.06), נתתי החלטה, שזה לשונה: "1. על הגב' X X ומר X X למסור לעו"ד גבעון את המסמכים והבדיקות המבוקשות תוך 3 ימים. 2. אם אין ברשותם מסמכים לבדיקות אלה, יגישו תצהיר על כך ובו יתייחסו לטענות שבבקשה , והיכן, לשיטתם , נמצאו מסמכים אלה, אם בכלל יש להם ידע על כך. 3. למותר לציין כי אין בהחלטה זו כדי לפגוע בטענות הנתבעים, שהועלו במהלך הדיונים, כי לתובעת יש או היה עותק של הבדיקות והצילומים, ולנושא זה אתייחס בפסק הדין, לאחר שאקרא את טיעוני הצדדים בסיכומים. 4. לשלוח לבאי כוח הצדדים בפקס". 3. בא כוח קופת חולים לאומית, עורך דין כרמלי, הגיש ביום 23.5.06, בקשה לביטול ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד. הוא טוען כנגד עצם קבלת ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד וכן כנגד ההנחה הגלומה בהחלטה כאילו נתבעת 1 , היא קופת חולים לאומית, מעלימה ראיות לשם הכשלת התביעה או משבשת הליכי משפט. 4. אינני סבור שההחלטה שנתתי מגלמת בתוכה הסכמה למניעים של כותב הבקשה. אנו נמצאים בעיצומם של הראיות, ולא גיבשתי לעצמי כל עמדה שהיא ביחס לשאלה של צילומי האולטרה סאונד. דברים אלה גם כתבתי במפורש בפיסקה 3 להחלטה, כפי שצוטטה לעיל. 5. ההחלטה עצמה אינה פוגעת באיש אלא נועדה להקל על בית המשפט להגיע לחקר האמת. בהנחה, שהיו שני עותקים של צילומי האולטרה סאונד, או למצער שני עותקים של דף הפענוח של אותם הצילומים, מן הראוי לבדוק היכן מצויים עותקים אלה. כפי שהיה זה לגיטימי לשאול את התובעת 2, היכן העותקים שלה, כך זה לגיטימי לבדוק היכן נמצאים העותקים שהיו צריכים להיות ברשות קופת חולים לאומית, אם אכן אקבע כי הנוהל היה שיש שני עותקים. 6. ברצוני להדגיש כי האופציה שניתנה לשני עובדי קופת חולים לאומית, גב' X ומר X, אינה רק למסור את המסמכים כפי שביקש עורך דין גבעון, וכפי שהדבר מופיע בנוסח הצו הפורמלי שהכין לחתימתי, אלא בהחלטתי נתתי לאותם עובדים אופציה נוספת, כמפורט בפסקה 2 להחלטתי הנ"ל, והיא הגשת תצהיר שבו יתייחסו לטענות שבבקשה, והיכן, לשיטתם, נמצאים המסמכים הללו, אם בכלל יש להם ידע על כך. 7. גם טענת עו"ד כרמלי כאילו הגב' X נחקרה ארוכות ומר X מנהל הסניף ואין לו קשר למסמכים, אין בה כדי לשנות את החלטתי. בדיקה נוספת על ידי שני העובדים, רק תועיל. מכל מקום, אם לא ימצאו המסמכים (ההפניות וצילומי האולטרה סאונד, או הפענוח שלהם), כי אז יהיה בפנינו תצהירים שיקלו עלי לפסוק בתיק זה. אין זה "דיג ראיות", כנטען בסעיף 4 סייפא לבקשת עו"ד כרמלי, אלא בדיקה אמיתית של נושא השנוי במחלוקת, כאשר עו"ד כרמלי עצמו מציין בסעיף 3 ב' להחלטתו כי נושא זה הוא "לבו של התיק למן ראשיתו". 8. גם הטענה כאילו תובע 3, שהוא אבי הילד התובע 1, שבמקצועו הוא רוקח ועובד בקופת חולים לאומית, והוא לא מצא את המסמכים, אין בה כדי לשנות את התמונה ואת החלטתי. לא הרי חיפוש של מסמכים ע"י רוקח כמו ע"י מנהל הסניף או מנהלת המחלקה לרישומים רפואיים. 9. אשר למועד ביצוע החלטתי, כאן אני נענה לבקשת עו"ד כרמלי, ומאריך את המועד לקיום ההחלטה שנתתי ביום 14.5.06. המועד לביצוע החלטתי הנ"ל נדחה והיא תבוצע על ידי מר X X והגב' X X תוך 30 יום מהיום. 10. התוצאה היא כי בקשת עו"ד כרמלי לביטול החלטתי מיום 14.5.06 - נדחית, פרט לכך שמועד ביצוע ההחלטה הנ"ל נדחה והיא תבוצע תוך 30 יום מהיום. גילוי מסמכיםרפואה