פסילת מומחה רפואי שרשיונו הותלה

להלן החלטה בבקשת פסילת מומחה רפואי שרשיונו הותלה: החלטה בפני בקשה להוצאת חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים מתיק בית המשפט. בתיק מתנהלת תביעה שעילתה רשלנות רפואית. התביעה הוגשה ביום 7.10.07. עילת התביעה היא פגיעה עצבית שנגרמה במהלך ניתוח להוצאת גוש שומני מצווארו של התובע, ניתוח שבוצע על ידי הנתבע 2, רופא כירורג, אשר הועסק בעת הרלוונטית על ידי הנתבעת 1. לכתב התביעה צורפה חוות דעתו של ד"ר קליגמן מרדכי, אורטופד, מיום 8.2.07. כתב ההגנה הוגש ביום 20.1.08. בהחלטה מיום 14.2.08 ניתנה לנתבעים ארכה בת 90 ימים להגשת חוות דעת רפואית מטעמם. ביום 2.6.08 הגישו הנתבעים חוות הדעת מטעמם. הוגשה חוות דעתו של פרופ' משה חשמונאי, מומחה בכירורגיה כללית וכירורגיה של כלי דם. פרופ' חשמונאי בדק את התובע ביום 29.4.08 וערך את חוות דעתו ביום 23.5.08. ביום 18.6.08 הגיש התובע בקשתו זו להוצאת חוות דעתו של פרופ' חשמונאי מתיק בית המשפט וחזר עליה במהלך ישיבת קדם המשפט שהתקיימה היום. בבקשתו ציין כי רישיונו של פרופ' חשמונאי הותלה על ידי משרד הבריאות לתקופה שבין 1.6.08 ועד 31.7.08 עקב מעורבותו במעשה רשלנות רפואית בבית החולים רמב"ם. לפיכך, טוען התובע, חוות הדעת שהוגשה במועד בו התליית הרישיון כבר הייתה בתוקף אינה מהווה חוות דעת של מומחה רפואי כמשמעות מונח זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") ויש לראות את הנתבעים כמי שלא הגישו חוות דעת של מומחה רפואי כאמור בתקנה 128(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. לטענת התובע יש משמעות למועד הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט, מועד אשר אף נקבע בתקנות, ולא רק למועד עריכתה. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, במועדים בהם נערכה הבדיקה ונכתבה חוות הדעת לא נכנסה ההתליה לתוקף והמועד בו הוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט אינו בעל משמעות מהותית כלשהי לעניין זה. דין הבקשה להידחות. אין חולק כי בעת בדיקת התובע ובעת עריכת חוות הדעת לא נכנסה התליית הרישיון הזמנית של פרופ' חשמונאי לתוקפה. אין חולק כי באותם המועדים היה פרופ' חשמונאי מומחה רפואי כהגדרת מונח זה בתקנות. יש לזכור כי הרישיון בו מדובר, בהתאם לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז - 1976 הוא רישיון "לעסוק ברפואה". "העיסוק ברפואה", לענייננו, היו בדיקת התובע וכתיבת חוות הדעת. אלו הם המועדים הרלוונטיים שיש לבדקם. אלו בוצעו כאשר לפרופ' חשמונאי היה רישיון כדין. הגשת חוות הדעת אינה עיסוק ברפואה ואינה מתבצעת כלל על ידי המומחה. חוות הדעת הוגשה על ידי ב"כ הנתבעים במועד אקראי שאין לו קשר לעיסוקו של פרופ' חשמונאי ברפואה. יש להבחין בין מועד יצירת חוות הדעת ובין מועד הגשת חוות הדעת. המועד הרלוונטי לבדיקת כשירות המומחה כמומחה רפואי לצורך סעיף 128 לתקנות, לטעמי, הוא מועד הבדיקה ויצירת חוות הדעת ולא מועד הגשת חוות הדעת לתיק. המועדים שנקבעו בתקנות להגשת ראיות וחוות דעת נועדו לשרת את סדרי הדין בהליך ואין ללמוד מהם על מתן או על שלילת תוקף מהותי מראיה זו או אחרת. מועד הגשת הראיה על ידי ב"כ הנתבעים אינו יכול להשליך ולפגום בדיעבד בכשירות יוצר חוות הדעת. כל פירוש אחר יביא למסקנה כי התליית הרישיון פועלת למעשה באופן רטרואקטיבי והיא פוסלת שימוש בכל מסמך שנעשה במסגרת העיסוק ברפואה אף לפני התליית הרישיון. פירוש כזה אינו עולה מפקודת הרופאים וגם לא מתקנות סדר הדין האזרחי ויש לדחותו. דין הבקשה, אם כן, להידחות. הוצאות הבקשה ידונו בסיום ההליך. לאור הפערים בין חוות הדעת ובהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 החלטתי למנות מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אני ממנה בזאת את פרופ' אריאל הלוי טל' מס' 9779223-08 כמומחה רפואי בתחום הכירורגיה הכללית בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויתייחס לשאלת סבירות הטיפול הרפואי שניתן לתובע על ידי הנתבעים. כמו כן יתייחס המומחה לשיעור הנכות הרפואית שנותרה, אם נותרה, לתובע, עקב הטיפול הרפואי. 8. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובע, לרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים, בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. 9. בשכר טרחת המומחה, בסכום של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה. אם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לנכות את הסכום ששילמה למומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. 10. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו תוך 60 יום מהיום ובכפוף לתשלום שכר טרחתו. המומחה יפרט בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו. 11. ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה. 12. הצדדים יגישו תחשיבי נזק לצרכי פשרה, התביעה לא יאוחר מ - 30 יום טרם הדיון הבא, ההגנה תוך 14 יום נוספים. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי הענין. עותקים יועברו ישירות בין הצדדים. רפואהפסילת מומחהמומחה רפואימומחה