תביעה נגד בית חולים איטלקי

להלן פסק דין בתביעה נגד בית חולים איטלקי: 1. הערעור הוא על פסק-דין מיום 17/1/05 של בית משפט השלום בקריות (כב' השופטת א' בית-נר, סגן-נשיא) בתיק אזרחי 6172/02, לפיו נדחתה התביעה לאחר שלא הופקד סכום של 10,000 ₪ להבטחת חלק מהוצאות המשיבים. 2. התובע הגיש תביעה לנזיקין, בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענות, עקב רשלנות רפואית. במהלך הדיון, ולאחר דחיות ממושכות הוגשה חוות דעת רפואית מטעם המערער, לביסוס תביעתו. בעקבות חוות העלו המשיבים בקשה לקבל פסק-דין הדוחה את התביעה, ולחייב את המערער בהוצאות לדוגמא, וזאת מאחר שאין בחוות הדעת, לגרסת המשיבים, לתמוך בתביעה שהוגשה על ידי המערער. בית המשפט קבע כי לדעתו סיכויי התביעה אינם גבוהים, ולכן אם מבקש המערער לעמוד על סכום התביעה עליו להפקיד סכום של 10,000 ₪, כחלק מהוצאות המשיבים הצפויות להם בשל ניהול התיק. מאחר שהמערער הודיע שאין בכוונתו להפקיד את ההוצאות הנ"ל, נדחתה כאמור התביעה. על פסק-דין זה הוגש הערעור דנן. 3. במהלך הדיון בפנינו, הביע המערער נכונות להפקיד את סכום הערובה עליו הורה בית משפט קמא, הגם שלדעתו מדובר בסכום גבוה, וכמו כן ביקש לקבל את הערעור ללא חיוב בהוצאות. המשיבים הדגישו כי אין זאת הפעם הראשונה שההליך מובא בפני ערכאת ערעור, וכי למשך תקופה ארוכה נמנע המערער מלהפקיד את הערובה עליה הורה בית המשפט, ולכן דינו של הערעור, לעמדתם, להידחות על הסף. 4. למרות אופן התנהלותו של התיק, והארכת הדיון שלא לצורך על ידי המערער, יש בדעתנו לקבל את הערעור ולאפשר למערער לנהל את ההליך לגופו, ואולם זאת בכפוף להפקדת סכום הערובה עליה הורה בית משפט קמא. בנוסף, יש בדעתנו לחייב את המערער בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, על אף קבלת הערעור. 5. אין להתעלם מן העובדה כי חוות הדעת שהיה על המערער להגיש יחד עם כתב התביעה הוגשה באיחור, ומעבר לאמור, יתכן מאד שהמערער ידרש לתיקון כתב התביעה, כדי להצביע על ההתרשלות הנטענת והנזקים הנטענים, בעקבות חוות הדעת הרפואית שהוגשה מטעמו באיחור. יחד עם זאת אין להתעלם מן העובדה שאם יתוקן כתב התביעה, יהיה בחוות הדעת כפי שהוגשה לתמוך בתביעה, באופן שלא ניתן יהיה לדחותה על הסף. יש להניח שגם בית משפט קמא סבר כך, שהרי לא הורה על דחיית התביעה, אלא על הפקדת הערובה. 6. משהורה בית משפט השלום על הפקדת ערובה, ומשביקש המערער להמשיך בהליכים המשפטיים, היה עליו לבצע את הפקדת הערובה כנדרש. אין ספק שהייתה הארכת דיון שלא לצורך מטעמו של המערער, והיה בכך כדי להעלות את ההוצאות המשפטיות שהמשיבים נדרשו להם. בהליכים הקודמים, לאחר שניתנה החלטה על ידי בימ"ש השלום ביום 16/2/04, במסגרתה הביע בית משפט דעתו כי בהעדר חוו"ד רפואית המבססת את טענות המערער, לא יהיה מנוס מלהורות על הפקדת ערובה כתנאי להמשך ההליכים, הגיש המערער ערעור בפני בית משפט זה (ע"א 2370/04), במקום לנקוט בהליך של בקשת רשות ערעור או במקום להפקיד את סכום הערובה כדי לקצר בהארכת דיון שלא לצורך. בפסק-דין שניתן באותו ערעור הבהיר בית המשפט כי הליך הערעור שננקט על ידי המערער מוטעה וחייבו בהוצאות משפט בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. גם לאחר שבית המשפט הורה על הפקדת הערובה בפעם הנוספת (17/1/05) הודיע המערער כי אין בדעתו לבצע את ההפקדה. 6. אופן התנהלות כמפורט לעיל, יש בו כדי להביא להארכת הדיון שלא לצורך ויש לתת לכך ביטוי בפסיקת הוצאות בערעור בפנינו, הגם ששיעורם לא יהיה גבוה, בהתחשב באופן התנהלות ההליך בפנינו. 7. אשר על כן, אנו מקבלים את הערעור ומחייבים את המערער להפקיד סכום של 10,000 ₪ בקופת בית משפט השלום בקריות, תוך 30 ימים מהיום. בהעדר הפקדה תוך המועד הנ"ל, יעמוד בעינו פסק-הדין של בית משפט השלום. במסגרת הדיון בבית משפט קמא יהיה רשאי המערער להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, במועדים שיקבעו על ידי בית משפט השלום. אנו מחייבים את המערער לשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד למשיבים ביחד, בסך של 8,000 ₪, בצירוף מע"מ כחוק. סכום זה ישולם למשיבים, בין אם המערער יבצע את ההפקדה ובין אם לאו. רפואהבית חוליםתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בית החולים)