פסילת מומחה רפואי בגלל שעבד עם אחד הצדדים בעבר

בית המשפט ממנה מומחה רפואי מטעמו בתביעת רשלנות רפואית. מתברר כי המומחה הגיש בעבר חוות דעת מטעם הנתבעים בתיק אחר. האם העובדה שהמומחה מטעם בית המשפט, אשר הינו אובייקטיבי, הגיש חוות דעת מטעם אחד הצדדים בתיק בעבר ולמעשה הועסק מטעמו בעבר - מצדיקה את פסילתו מלשמש כמומחה רפואי מטעם בית המשפט כאשר אחד הצדדים לתביעה שילם למומחה בעבר כסף על חוות דעת בתיק אחר ? האם מוצדק לפסוק על פסילת מומחה רפואי בגלל שעבד עם אחד הצדדים בעבר ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי פסילתו של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט נעשית במקרים נדירים מאוד שבהם עלול להיגרם לאחר הצדדים עיוות דין, או במקרים שבהם פעל המומחה בחוסר תום לב הנחת היסוד היא, שמומחה מטעם בית המשפט פועל במקצועיות, הגינות ובתום לב, וכי פסילתו תיעשה במקרים חריגים בלבד, כאשר נפל בחוות הדעת או בפעולות המומחה פגם היורד לשורשו של עניין ומעלה חשש ממשי לעיוות דין, כגון פגיעה בכללי הצדק הטבעי או חוסר תום לב. לפיכך, טענה כי מומחה נתן בעבר חוות דעת עבור נתבעים, אינה נימוק לפסילת המומחה או חוות דעתו. עוד נפסק כי אכן, נוכח תפקידו המיוחד של המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט, מוטלות עליו חובות שונות ובהן החובה לנהוג באובייקטיביות וללא משוא פנים, ותוך הקפדה שהדבר גם ייראה. סטייה מעקרונות אלה והפרת חובת הנאמנות של המומחה כרופא, עשויה להוביל לפסילתו או לפסילת חוות הדעת שנתן, יחד עם זאת, כבר נפסק בעבר כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט חזקה עליו שינהג באופן מקצועי, ויעשה מלאכתו נאמנה וכי לפיכך, פסילתו יכול שתיעשה רק בנסיבות חריגות. כך במיוחד, מקום שזה כבר נתן את חוות דעתו וכאשר בתוצאת חוות הדעת יש כדי להשפיע על שיקוליו של בעל הדין המבקש את פסילתו. רפואהפסילת מומחהמומחה רפואימומחה