אגרה כתנאי לפתיחת הליך

תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשכ"ט - 1969 קובעת כי תשלום האגרה, מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה, מהווה תנאי לפתיחת ההליך. לפיכך, אין לקבל לרישום הליך בטרם שולמה האגרה בגינו. כמו כן, מועד תשלום האגרה הוא מועד הגשת ההליך לבית הדין. להלן החלטה בסוגיית אגרה כתנאי לפתיחת הליך בבית דין לעבודה: החלטה תחילתו של הליך זה בבקשה שהוגשה על ידי המבקש, בה נתבקש בית הדין "לראות את הערעור כמוגש במועדו". בנימוקי הבקשה נטען כי פסק הדין נתקבל אצל ב"כ המבקש במהלך הפגרה, ולפיכך המועד האחרון להגשת ערעור היה יום 3.10.2006, ובמועד זה נתקבלה הודעת הערעור במזכירות בית הדין. לפיכך, הערעור הוגש במועד ואין צורך בהגשת בקשה להארכת מועד להגשתו. בתגובת המשיבה נטען כי המשיבה לא ידעה על הגשת ערעור ולא הועבר לה עותק ממנו, והיא הסתמכה על כך שהמערער זנח את רצונו להגיש ערעור. עוד הוסיפה המשיבה כי אם יועבר לה עותק מכתב הערעור, יוגש תצהיר מטעם המערער והעובדות שבו יתבררו כנכונות, לרבות החתמת הערעור במזכירות בית הדין, לא תתנגד לבקשתו של המבקש. בהחלטתי מיום 26.11.2006 הובהר כי כפי שעולה מהחומר שבתיק, הודעת הערעור אכן נתקבלה בבית הדין ביום 3.10.2006, אולם לא נתקבלה לרישום עקב אי תשלום אגרה, ששולמה ביום 17.10.2006. המשיבה הודיעה כי יש לראות את הערעור כערעור שהוגש ביום 17.10.2006, מועד תשלום האגרה, ולפיכך הערעור הוגש באיחור. עוד טענה כי המבקש לא הראה טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור. כמו כן נטען כי המשיבה לא קיבלה עותק מהודעת הערעור, ולפיכך נוצרה לה צפייה לגיטימית לסופיות ההתדיינות בהליך. בתגובה להודעת המשיבה טען המבקש כי: הודעת הערעור הוגשה במועד האחרון להגשת ערעור; בהעדר מספר לערעור לא ניתן היה לשלם את האגרה, והמזכירות נהגה שלא כדין עת סירבה לרשום את הערעור וליתן לו מספר, ועמדה על כך כי תוגש בקשה להארכת מועד; לחלופין - יש להאריך מועדים, ואין לחסום את הגשת הערעור בשל העיכוב שחל בתשלום האגרה. לאחר בחינת טיעוני הצדדים וכל החומר שבתיק, לרבות הודעת הערעור ופסק הדין מושא הבקשה, אני קובעת כי בנסיבות המקרה הנדון, יש מקום להאריך את המועד להגשת הערעור ולקבלו לרישום. קודם לפירוט הנימוקים להחלטתי, יובהר כי יש לדחות מכל וכל את טענות ב"כ המבקש כי המזכירות נהגה שלא כדין עת סירבה לקבל את הערעור לרישום עקב אי תשלום אגרה והודיעה לב"כ המבקש כי עליו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור: תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשכ"ט - 1969 קובעת כי תשלום האגרה, מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה, מהווה תנאי לפתיחת ההליך. לפיכך, אין לקבל לרישום הליך בטרם שולמה האגרה בגינו. כמו כן, מועד תשלום האגרה הוא מועד הגשת ההליך לבית הדין. בש"א (ארצי) 135/05 גוריצה אדריאנה - יוסף שנרך (לא פורסם, 7.3.2005). מכאן, לנוכח העובדה כי במקרה הנדון הודעת הערעור הוגשה ביום האחרון להגשת הערעור, ללא תשלום אגרה, הערעור לא התקבל לרישום. כמו כן, בשל עובדה זו, היה על ב"כ המבקש להגיש בקשה להארכת מועד, שכן ברור כי כל מועד בו תשולם האגרה יחול לאחר המועד האחרון להגשת ערעור. 7.2. כפי שצוין בעניין גוריצה, גובש בבית הדין נוהל עבודה, על פיו יודע לכל בעל דין שהגיש הליך לרישום, כי ההליך לא יירשם ולא ייחתם בחותמת "נתקבל" כל עוד לא תשולם האגרה בגינו. ואכן, מזכירות בית הדין נהגה לפי הנוהל, והודעת הערעור עצמה לא הוחתמה בחותמת "נתקבל", ומועד קבלת הודעת הערעור במזכירות הוחתם על "פתקה" שהוצמדה להודעת הערעור. כמו כן, לנוכח העובדה כי הודעת הערעור הוגשה ביום האחרון ממש להגשתו, הודע למזכירתו של ב"כ המבקש כי עליה לשלוח אגרה ובקשה להארכת מועד להגשת ערעור, לנוכח אי תשלום אגרה בגין הערעור במועד. 7.3. אין גם ממש בטענת המבקש כי לא ניתן לשלם אגרה בטרם הערעור התקבל לרישום. ב"כ המבקש יכול היה לשלם את האגרה ביחד עם הגשת הודעת הערעור בבולי הכנסה או בהמחאה. 7.4. לאור האמור לעיל, יש לדחות את טענות ב"כ המבקש כי המזכירות נהגה שלא כדין, וכי עקב התנהלות המזכירות לא שולמה האגרה במועד. הערעור לא נתקבל לרישום עקב מחדלו של ב"כ המבקש לשלם את האגרה עם הגשת הערעור, אשר כאמור הוגש ביום האחרון בו ניתן היה להגיש את הודעת הערעור. 8. על אף האמור לעיל, אני קובעת כי יש להאריך את המועד להגשת הערעור ולקבל את הערעור לרישום, מנימוקים שיפורטו להלן. 9. חשיבות השאלה העומדת להכרעה: בפסק הדין מושא הבקשה קבע בית הדין האזורי כי המבקש אינו זכאי לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת, בנימוק שהמשיבה הוכיחה את טענתה כי המבקש היה מעורב בגניבה. זאת, למרות שבהליך הפלילי שהוגש כנגד המבקש כתב האישום נמחק והמבקש זוכה. בית הדין האזורי קבע כי יש מקום לסטות במקרה הנדון מהלכת בנג'ו (דב"ע נו/120-3 יעקב בנג'ו - יוסף בן חמו, פד"ע כד 101) ולאפשר למשיבה להוכיח את הגניבה, לנוכח העובדה כי בית הדין הארצי קבע בעניין ברמן (דב"ע נז/296 - 3 שופרסל בע"מ - שושנה ברמן, פד"ע לב 141) כי יש לבחון מחדש את הלכת בנג'ו. אני סבורה, כי מן הראוי שטענות הצדדים בעניין הלכת בנג'ו והסטייה ממנה יידונו על ידי בית הדין הארצי. 10. עוד יש לציין כנימוק להארכת מועד, כי הודעת הערעור עצמה הוגשה במועד, כך שלא היה זלזול מטעם המבקש בסדרי הדין ובמועדים. אמנם, מן הראוי היה שב"כ המבקש היה ממלא אחר הנחיות המזכירות מיד לאחר קבלתן, אולם העובדה שהערעור עצמו הוגש במועד, מהווה טעם מיוחד להאריך את המועד לקבלתו לרישום עד למועד תשלום האגרה. 11. סוף דבר - הבקשה להארכת מועד מתקבלת. ככל ששולמה אגרה הן בגין הערעור והן בגין הבקשה להארכת מועד - המזכירות תרשום את הודעת הערעור המצויה בתיק הבקשה להארכת מועד. ככל ששולמה אגרה רק בגין הבקשה להארכת מועד - בתוך 7 ימים מהמועד בו תומצא לב"כ המבקש החלטה זו תשולם האגרה בגין הערעור, ובכפוף לאמור לעיל יירשם הערעור. אגרת בית משפטאגרה