איחור של יום אחד בהגשת ערעור בבית הדין לעבודה

להלן החלטה בנושא איחור של יום אחד בהגשת ערעור: החלטה לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (השופט טננבוים; ע.ב 7695/07). פסק הדין מושא הבקשה ניתן ביום 24.1.08, ועל פי נתוני מערכת המנת-נט, הוא הומצא למבקש ביום 29.1.08. לפיכך, המועד האחרון להגשת ערעור היה יום 28.2.08. המבקש ניסה להגיש את הערעור ביום 2.3.08, אולם נמסר לו על ידי מזכירות בית הדין כי הערעור הוגש באיחור. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור הוגשה ביום 6.3.08. המבקש ערער לבית הדין האזורי על החלטת המשיב שלא לבטל את הסירוב שנרשם למבקש בגין אי התייצבותו בלשכת התעסוקה בחודש יוני 2007. בערעורו טען המבקש כי הייתה תקלה בעמדה הביומטרית, בה ניתן לאשר התייצבות על ידי זיהוי טביעת האצבע של המתייצב או הקלדת תעודת זהות, ולכן לא נרשמה התייצבותו. בית הדין האזורי פסק כי בהיעדר אסמכתא לרישומו של המבקש בלשכה בחודש זה, ומשלא הוכחו תקלות בחודש זה אשר מנעו מדורשי העבודה להירשם בלשכה, לא ניתן לקבוע כי המבקש עמד בחובתו להתייצב בלשכת התעסוקה. נימוקי הבקשה הם: המבקש אינו מודע לפרק הזמן הקבוע להגשת ערעור. המבקש פנה ללשכה לסיוע משפטי לשם הגשת הערעור, אולם לא יידעו אותו שם באשר למועד להגשת ערעור. באשר לסיכויי הערעור - המבקש צירף אסמכתאות לכך שחלו מפעם לפעם תקלות במכשיר המזהה את המתייצבים בלשכה באמצעות טביעות אצבע. המשיבה התנגדה לבקשה, מנימוקים אלה: פנייה ללשכה לסיוע משפטי על ידי אדם שלא היה מיוצג על ידי הלשכה בערכאה דלמטה, אינה מהווה טעם מיוחד להארכת מועד. לא ידוע אם אושר למבקש סיוע משפטי. בבקשה אין טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד להגשת ערעור. סיכויי הערעור קלושים. בהתאם לתקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991, בית הדין מוסמך להאריך את המועד להגשת הליך ערעורי "מטעמים מיוחדים שיירשמו". בהתאם לפסיקה, אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הוא. [עא"ח 56/05 מאיר איתן נ' הילטון תל אביב בע"מ, לא פורסם, ניתן ביום 23.5.2005]. 6. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, שאומצה גם בפסיקת בית דין זה, מצב של עיכוב בהסדרת הייצוג מקום בו בעל דין מעוניין בייצוג משפטי, וזכאי לייצוג כזה מאת הלשכה לסיוע משפטי, הוכר כ"טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד להגשת ערעור. [בש"א 5591/04 - א רונן יורם נ' כונס הנכסים הרשמי ואח', לא פורסמה, ניתנה ביום 29.6.2004; בש"א 9667/02 דניאל מדינה נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ, לא פורסמה, ניתנה ביום 4.12.2002; בש"א (ארצי) 1360/04 ניר לוי - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסמה, ניתנה ביום 10.11.04] עם זאת, אין מדובר ב"טעם מיוחד" מוחלט, ועל המבקש סיוע משפטי לפעול בתוך זמן סביר לאחר קבלת פסק הדין לשם הסדרת ייצוגו על ידי הלשכה. 7. לבקשה צורף אישור של משרד המשפטים מיום 27.2.08 לכך שהמבקש פנה ללשכה לסיוע משפטי. אמנם, צורף מכתב פנייה ללשכה לסיוע משפטי, הנושא את התאריך 6.2.08, אולם לא צורף אישור בדבר שליחת הבקשה במועד זה ללשכה לסיוע משפטי. לפיכך, אני קובעת כי המבקש פנה ללשכה לסיוע משפטי לכל המאוחר ביום 27.2.08, קרי בתוך המועד להגשת ערעור, הגם אם לא בסמוך לאחר קבלת פסק הדין של בית הדין האזורי. 8. המבקש הגיש את הערעור באיחור של יום עבודה אחד בלבד, שכן המועד האחרון להגשת ערעור חל ביום חמישי (28.2.08), והניסיון הראשון להגשת הערעור נעשה ביום ראשון שלאחריו (2.3.08). 9. בנוסף לאמור, יש ליתן משקל לכך שהמבקש לא היה מיוצג בבית הדין האזורי, וכי מדובר בערעור בהליך למימוש זכות סוציאלית. 10. לאור הטעמים המצטברים הבאים: פניית המבקש ללשכה לסיוע משפטי בתוך המועד להגשת ערעור; מדובר באיחור של יום עבודה אחד; המבקש לא היה מיוצג בערכאה דלמטה; מדובר בערעור בהליך למימוש זכות סוציאלית - מתקיים טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור במקרה הנדון. 11. סוף דבר - הבקשה מתקבלת. המערער יגיש חמישה עותקים של כתב הערעור בתוך 30 יום מהמועד בו תומצא לו החלטה זו. בכפוף לאמור, ייפתח תיק ערעור. 12. אין צו להוצאות בגין בקשה זו. איחור בהגשת ערעורערעורבית הדין לעבודה