בית הדין הרבני אגרות

תקנות הדיינים (אגרות), תשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "תובענה" - כלל התביעות במשפט שנפתח כדין בבית-דין רבני; "הליך" - כל צעד משפטי הכרוך בבירורם של תובענה או ענין; "בעל-דין" - לרבות צד שלישי; "בית-דין" - בית-דין רבני; "הוועדה" - הוועדה שנתמנתה בהתאם לתקנה 2; "דף" - דף של לא יותר מ-60 שורות בריווח רגיל או דף של לא יותר מ-30 שורות בריווח כפול; "לשכת סעד משפטי" - כמשמעותה בתקנות בית המשפט (אגרות), תשי"ז-1957. 2. הוועדה (א) שר הדתות ימנה לכל בית-דין ועדה מתוך עובדי אותו בית-דין. (ב) הוועדה תדון בכל הענינים הנתונים לסמכותה לפי תקנות אלה. (ג) הוועדה תנהל פרוטוקול על דיוניה, והחלטותיה יינתנו בכתב וייחתמו על ידי כל חברי הוועדה שהשתתפו בישיבותיה; הפרוטוקול יצורף לתיק בית הדין. 3. חובת תשלום האגרה (תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשנ"ג) (א) לא ייזקק בית-דין להליך או לענין מן המפורטים בתוספת הראשונה, אלא אם שולמה בעדם תחילה, לפי הוראות תקנות אלה, האגרה הקבועה בתוספת הראשונה והשניה או אם הוחלט לדחות את תשלום האגרה או לנהוג על דרך אחרת. (ב) אי-תשלום אגרה, כולה או מקצתה, אין בו כדי לבטל מעשה בית-הדין בדיעבד. (ג) - (ד) (בוטלו). 3א. אגרת פרוטוקול (תיקון: תשנ"ג) (א) אגרת פרוטוקול תשולם לפי הקבוע בתוספת השניה יחד עם תשלום האגרה. (ב) ההוראות לענין אגרות שבתקנות אלה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אגרת פרוטוקול. (ג) בהליך בו שולמה אגרת פרוטוקול זכאי כל בעל-דין לקבל עותק אחד מן הפרוטוקול ללא תשלום נוסף. 3ב. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ג, תשס"ט) (א) בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יתעדכנו ב-1 בינואר, של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו. (ב1) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה. (ג) מנהל בתי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו ויעביר העתק הודעתו לוועדת הכספים של הכנסת. 4. מי משלם אגרה ואימתי בעל-דין שבשמו נדרש ההליך או הענין חייב לשלם את האגרה בעדו לפני שמתחילים בהליך או בענין; והוא כשאין הוראות אחרות בענין זה. 5. שווי התביעה יבוטא בכסף בתביעה, בערעור או בכל ענין אחר שהאגרה עליהם משתלמת לפי שווי הנושא, יבוטא שוויו בכסף בכל מקום שניתן לבטאו כך; לא בוטא השווי והוא ניתן לביטוי כאמור, או שבוטא השווי ובית-הדין שאחד משלבי ההליכים או הוועדה לאחר מתן פסק-דין או החלטה או צו או אף לאחר ביצועם, מטילים ספק בדיוקו של השווי כפי שבוטא - יעריך בית-הדין או הוועדה את השווי כפי שהיה בשעת הגשת התביעה או הערעור או הענין והתובע או המערער או המבקש ישלם את ההפרש, אם ישנו, בין האגרה ששולמה לבין האגרה שיש לשלמה לפי ההערכה. 6. אין תיקון של שווי אחרי שלוש שנים לא יעריך בית-הדין או הוועדה שוויו של נושא לאחר שעברו שלוש שנים מהיום שבו ניתן פסק-דין סופי או החלטה סופית באותו נושא, או לאחר שעברו שלוש שנים ללא כל פעולה באותו נושא. 7. גביית ההפרשים העריכה הוועדה את שוויו של נושא לאחר שבהחלטה על תשלום הוצאות המשפט כבר נתחייב בעל-דין בתשלום האגרה ליריבו, יחולו הוראות אלה: (1) רשאי בית-הדין לגבות את ההפרש, אם ישנו, מאותו בעל-דין או מיריבו, או חלק מזה וחלק מזה; (2) כל סכום שנגבה מהיריב כאמור, דינו כדין הוצאות המשפט; (3) ההפרש כאמור יהיה חוב ראשון שייגבה מתוך הסכומים שיתקבלו במשרד ההוצאה לפועל מאת החייב בתשלום הוצאות המשפט לזכות יריבו. 8. דין אגרה כדין חוב לפי פסק-דין אגרה וכן הפרש לפי תקנה 5, שלא שולמו, דינם כדין חוב לפי פסק-דין נגד החייב באגרה, וייגבו על-ידי משרד ההוצאה לפועל כדרך שגובים חוב כאמור, על סמך החלטה של בית-דין, שתינתן לאחר שניתנה לבעלי-הדין הזדמנות להשמיע דבריהם. 9. צירוף תביעות בתובענה אחת היתה התובענה כוללת כמה תביעות, תשולם אגרה על כל תביעה ותביעה לחוד; אך לא תוטל אגרה נוספת בעד עילת-תביעה נוספת. 10. אגרה בעד תביעה שכנגד בעל דין בתובענה שהגיש תביעה על מנת שבית הדין יפסוק בה עם פסק-הדין בתובענה, תשולם על התביעה שכנגד אותה אגרה שהיה צריך לשלמה אילו היתה התביעה שכנגד נושא לתובענה נפרדת. 11. חידוש משפטים תובענה או ענין שנמחקו מרשימת המשפטים והוגשה בקשה, תוך חמישה-עשר יום מיום מתן צו המחיקה להחזירם לרשימה, אם ניתן בנוכחות התובע או המבקש - או מיום שנמסר לו הצו האמור; אם ניתן שלא בנוכחותו - תשולם בעד החזרתם מחצית האגרה המשתלמת בהגשתם הראשונה; הוגשה הבקשה כתום המועד האמור - תשולם האגרה האמורה במלואה. 12. החזרת חלק האגרה (א) בגמר הדיון בתביעה, בערעור, או בכל ענין אחר לפני מתן פסק הדין לפי בקשת מגיש התביעה, הערעור או הענין האחר, תוקטן האגרה - (1) ב-50% אם נגמר הדיון לפני שבית הדין התחיל בשמיעת ראיות או, אם אין על בית-הדין לשמוע ראיות, לפני שהתחיל בשמיעת טענותיהם של בעלי הדין; (2) ב-25% אם נגמר הדיון לאחר שמיעה כאמור, ולמגיש התביעה, הערעור או הענין האחר יוחזר כל סכום ששולם על חשבון האגרה והעודף על סכום האגרה המוקטנת. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) לא יחולו על אגרת בקשה שאינה עולה על 3 לירות. (ג) לענין תקנה זו - "תביעה" - לרבות תביעה נגדית; "ערעור" - לרבות ערעור נגדי; "פסק-דין" - לרבות צו או החלטה; "שמיעת ראיות" - לרבות ביקור במקום על ידי בית הדין וקבלת ראיות על ידי עדות מומחים. 13. ערעורים חוזרים תובענה שחזרו וערערו על פסק דין שניתן בה, לאחר שהוחזרה מאת בית-הדין הרבני אל בית-דין אזורי עקב ערעור קודם של אותו מערער - אין המערער חייב בתשלום אגרה על כל ערעור נוסף על הראשון. 14. ענינים פטורים מאגרה (תיקון: תש"ח) לא תשולם אגרה - (1) בעד העתק מאושר אחד מפסק-דין, מצו או מהחלטה לכל בעל-דין שדרש זאת תוך חודש ימים מיום פסק הדין, הצו או ההחלטה; (2) בעד העתק מאושר מפסק-הדין, מצו או מהחלטה, הנמסר לאדם שיש חובה למסרו לו מכוח דין או פסק-דין; (3) בעד העתק של פסק-דין, של צו או של החלטה שמקבלו חייב על פי דין לפרסמו; (4) בעד בקשה למתן רשות למסור מסמך משפטי שלא באמצעות בית-הדין; (5) בעד בקשה לביטול או למחיקת תביעה נגדית, ערעור, ערעור נגדי או כל ענין אחר; (6) בעד בקשה להחזרת אגרה בהתאם לתקנה 12; (7) בעד בקשה לדחות תשלום אגרת-תביעה, אגרת-בקשה או אגרת-ערעור. (8) בעד בקשה לדחיית מועדו של משפט אם הדחייה מתבקשת מחמת שירותו של בעל-דין או עורך-דין בכוחות המילואים של צבא-הגנה לישראל. 14א. אגרת התביעה למזונות (תיקון: תשכ"ב) בתביעה למזונות ובכל הליך בה, יהיה התובע פטור מאגרה; אך אם נצטווה בעל הדין שכנגד לשלם את הוצאות המשפט, יהיה אותו בעל דין חייב באגרה החלה בעד תביעה לפי סכום המזונות החדשי כפי שנפסק. סכום האגרה ייחשב כחוב לפי פסק-דין שניתן לטובת המדינה. 15. דחיית תשלומה של אגרה (תיקון: תשי"ח) (א) בתקנה זו "הכתב העיקרי" - הכתב של התובענה, הענין או ההליך. (ב) רצה בעל דין לטעון בכל תובענה, ענין או הליך שאין ביכלתו לשלם את האגרה או חלק ממנה, יצרף לכתב העיקרי, בשעת הגשתו לבית הדין, בקשה לועדה לדחיית תשלום האגרה. (ג) הוגשה בקשה כאמור והועדה נוכחת, שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה או חלק מממנה - ותעודה של לשכת סעד משפטי תשמש ראיה לכאורה על כך - והיא סבורה שיש למבקש סיכוי להצליח בתובענה, בענין או בהליך, תהיה רשאית - (1) לדחות את תשלום האגרה או חלק ממנה; (2) להגביל את דחיית תשלומה של האגרה לאותה תביעה שבתובענה או לאותו ענין או הליך, או לאותו חלק מהם, הנראים לה כסבירים מבחינת סיכויי ההצלחה של המבקש; (3) להרשות את תשלומה של האגרה או כל חלק ממנה, בשיעורים תוך מהלך המשפט. (ד) (בוטלה) (ה) סירבה הועדה לבקשה, כולה או מקצתה, רשאית היא באותו מעמד להרשות למבקש לשלם את האגרה שתשלומה לא נדחה תוך הזמן שתקבע, ובלבד שלא יעלה על חמישה-עשר יום, ומששולמה תוך אותו זמן, יראו את התשלום כאילו נעשה ביום שבו הוגשה הבקשה. (ו) סירבה הועדה לבקשה מבלי שהרשתה את תשלומה תוך זמן קבוע ולא שולמה באותו יום או שהרשתה את תשלומה תוך זמן קבוע, והמבקש לא מילא אחר ההחלטה, ימחק בית הדין את הכתב העיקרי. (ז) דחתה הועדה את תשלומו של חלק מהאגרה ואותו חלק מהאגרה שתשלומו לא נדחה לא שולם באותו יום או תוך הזמן שנקבע, ימחק בית הדין את הכתב העיקרי. (ח) הגבילה הועדה את דחיית תשלומה של האגרה כאמור בתקנת-משנה (ג) פסקה (2), יגיש המבקש כתב עיקרי מתוקן בהתאם להגבלה, או ישלם את ההפרש שבין האגרה המלאה והאגרה שתשלומה נדחה תוך הזמן שתקבע הועדה, ובלבד שלא יעלה על חמישה-עשר יום, והכתב העיקרי המתוקן שהוגש תוך זמן שנקבע, יראו אותו כאילו הוגש ביום שבו הוגש הכתב העיקרי. (ט) הורשה תשלומה של אגרה בשיעורים תוך מהלך המשפט ולא שולם שיעורו בזמנו, רשאי בית-הדין למחוק את הכתב העיקרי או, אם הראו לו טעם מספיק לכך, להאריך את זמן תשלומו של השיעור. (י) נמחק כתב עיקרי לפי תקנות-משנה (ו), (ז) ו-(ט), יראו אותו כאילו לא הוגש. 16. תשלום האגרה שנדחתה בכפוף לתקנות 15, 17, 19 ו-20 חייב כל מבקש דחיית תשלום אגרה שנעתרו לבקשתו, כולה או מקצתה, לשלם או להשלים את האגרה עד מלוא הסכום המגיע ממנו עם גמר הדיון בתובענה או בענין שאגרתו נדחתה, במלואה או בחלקה. 17. פטור מאגרה שנדחתה (תיקון: תשי"ח) (א) נגמר הדיון בתובענה, בענין או בהליך, רשאי החייב בתשלום אגרה או בחלק ממנה לבקש מאת הועדה לפטרו לחלוטין מהסכום שהוא חייב בו או מחלק ממנו. (ב) משהוגשה בקשה כאמור ונוכחה הועדה כי אין ביכלתו של המבקש לשלם את הסכום שהוא חייב בו, לא אותה שעה ולא תוך תקופה סבירה - רשאית היא לפוטרו לחלוטין מתשלום הסכום שהוא חייב בו או מחלק ממנו. (ג) בתקנה זו ובתקנה 16 "גמר דיון" - לרבות ביטול, מחיקה, עיכוב הדיון והפסקת-דיון. 18. דחיה ופטור באגרת ערעור ובקשות הוראות תקנות 15, 16 ו-17 בדבר דחיית אגרה ופטור הימנה יחולו גם על הגשת ערעור או בקשה ועל כל הליך בהם, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 19. מבקש דחיה שנעשה בר-יכולת מי שביקש דחיית אגרה על פי תקנות אלה ועד שנגמר המשפט או הערעור או ההליך, הכל לפי הענין, נעשה בר-יכולת לשלם את האגרה, יצווה בית הדין להפסיק את הליכי הדין עד שישולמו כל האגרות שהמבקש נתחייב בהן במשפט, בערעור או בהליך. 20. גביית אגרות שנדחו לא שילם מבקש הדחייה את האגרות שתשלומן נדחה ולא עשה מיד למען הוצאה לפועל של פסק הדין, הצו או ההחלטה או של חלק מהם, יתן בית הדין צו בדבר תשלום האגרות על ידי מבקש הדחייה שיימסר עם העתק פסק הדין, הצו או ההחלטה למשרד ההוצאה לפועל לשם גבייתן ממבקש הדחייה או מבעל דינו, אם נצטווה אותו בעל דין לשלם את הוצאות התובענה או ההליך או הערעור. 21. דין האגרה בתובענות הממשלה הממשלה וכל שהוסמך לייצגה פטורים מאגרת בית הדין; אך אם נצטווה בעל הדין שכנגד לשלם את הוצאות המשפט, יהיו האגרות שהיה צריך לשלמן, אלמלא הוראות תקנה זו, חלק מהחוב בפסק הדין וכלולים בו ולאחר גבייתן ישולמו לבית הדין שנתן את פסק הדין. 22. פטור האפוטרופוס הכללי (א) נדרש הליך או ענין על ידי האפוטרופוס הכללי, לא יידרש לשלם אגרה בעדם על פי תקנות אלה אם הגיש לבית הדין בשעת הדרישה הצהרה, כי ברכוש האדם המתנהל על ידיו ושלגביו נדרש ההליך או הענין אין כספים לתשלום האגרה; אולם חייב הוא בתשלום האגרה האמורה כשהגיעו לידיו כספים כאמור. (ב) הוראות התקנה 19 יחולו על תשלום אגרות כאמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 23. (בוטלה) (תיקון: תשס"ט) 24. אגרות - חלק מפסק הדין כל האגרות ייגבו על פי פסק דין, צו או החלטה אחרת שניתנו באותו משפט ממי שנתחייב בהן בהוצאות המשפט ובמידה שנתחייב כאמור ללא צורך בפסק מיוחד. 25. הוראות מעבר האגרות ששולמו בעד תובענות, ערעורים או הליכים במשפטים התלויים ועומדים בבית דין או בהוצאה לפועל ביום פרסום תקנות אלה ברשומות, יראו אותן כאילו שולמו כדין ובשיעור הראוי, אם שולמו לפי דרגת האגרות שהיתה נהוגה בשעת תשלומן. תוספת ראשונה (תקנה 3) (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ד, תשס"ט, תש"ע) האגרה בשקלים חדשים 1. נישואין (א) בקשה להיתר נישואין 230 (ב) אישור פסק-דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול (כולל חתימת 100 רבנים) 319 (ג) בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאישה בתוך 90 ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל 230 (ד) כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 230 (ה) בקשה לעיכוב נישואין 230 (ו) אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973 230 (ז) תביעת כתובה מעזבון 319 (ח) בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין 230 2. שלום בית (א) תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה 230 (ב) הליך ביניים בנפרד מהתביעה 230 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות, תוספת של ½% מערך התביעה אך לא פחות מ- 230 3. מזונות (א) תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע, לרבות מזונות ילדים פטור מאגרה (ב) תביעה או בקשה לביטול פסק-דין בענין מזונות או להפחתת שיעור המזונות 230 4. גירושין (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כריכת מזונות, החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים 319 (ב) תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין 319 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף 319 (ד) כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף - 1% מערך התביעה אך לא פחות מ - 230 (ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית 319 (ו) תביעה להכרזה כמורד(ת) 319 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 230 (2) מתן תוקף פסק-דין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 (לרבות הסכם בענין מזונות) 230 האגרה בשקלים חדשים (3) (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 230 (ב) בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ 319 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה (ד) סידור גט על ידי שליח (בארץ) תוספת ל-(א) 319 (ה) סידור גט מחוץ לבית הדין - תוספת ל-(א) 319 (ו) בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר 230 (ז) בקשה למסירה מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחר - תוספת ל-(ו) 319 (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, נוסף לאגרות האמורות, כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה (4) (א) תעודת גירושין - לכל צד 230 (ב) העתק מאושר של תעודת גירושין 230 (5) (א) בקשה לאישור גירושין 319 (ב) אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל-(א) 319 (ג) אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת ל-(א) 319 (ד) בקשה וסידור גט של עיגון פטור מאגרה (ה) סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין פטור מאגרה 5. חליצה בקשה לחליצה וסידורה פטור מאגרה 6. אפוטרופסות (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין 230 (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך משפט פטור מאגרה (ג) בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר 319 (ד) בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות פטור מאגרה (ה) בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף פטור מאגרה 7. החזקת ילדים בקשה להחזקת ילדים 230 8. אימוץ בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ 230 9. בוטל 10. הקדשות (א) בקשה לכינון הקדש (כולל אישור שטר ההקדש) 230 (ב) בקשה למנות מנהל הקדש 230 (ג) בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש 230 (ד) בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש 230 (ה) בקשה לביטול הקדש 319 (ו) בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש 319 (ז) בקשת מנהל הקדש למתן הוראות פטור מאגרה 11. גירות (א) בקשה לגירות 319 (ב) סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה, תוספת ל-(א) 319 (ג) (1) תעודת גירות 230 (2) העתק תעודת גירות 41 (ד) סידור גירות לחומרה פטור מאגרה 12. תביעות ממון (א) בקשה לדון בתביעה (לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של דיינים בגימלאות) 41 (ב) עם חתימת שטר הבוררות - נוסף על (א) - התובע בלבד 230 (ג) פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד 41 13. הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולענין פרט זה - פטור דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה מאגרה (ב) משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ או שלא על ידי הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש 14. גביית עדות והשבעות (א) גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בענין 319 (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 319 (ג) השבעה מחוץ לבית הדין הדן בענין 319 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 319 האגרה בשקלים חדשים 15. ערעורים (א) הודעת ערעור או ערעור שכנגד 230 (ב) בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעור 41 (ג) הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל-(ב) 230 16. העתקים (א) העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך אחר, או חלק מהם 2 (ב) אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב-(א) 2 17. פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין - בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין 230 הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק דין למבקש פטור מאגרה 18. צווי עיקול, צווי עיכוב וצווי מניעה (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה (כולל מתן הצו) 230 (ב) בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה (כולל מתן הצו) 230 (ג) בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד (כולל מתן הצו) 230 19. שונות (א) בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול כמורשה 1,136 (ב) בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב להרכב באותו בית דין 319 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים 230 (ד) בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו, או לדחות תאריך הקראת פסק דין או להקדימו פטור מאגרה (ה) בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט 41 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי 319 (ז) בקשה לתעודת רווקות 230 (ח) בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות 230 (ט) בקשה לאישור אלמנות 230 (י) בקשה לאישור יהדות 230 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן 230 (יב) השלמת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין פטור מאגרה (יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה 230 (יד) אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון 230 (טו) תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון 41 תוספת שניה אגרת פרוטוקול בשקלים חדשים 1. הליך לפי פרטים 4(1)(א), 10(ה), 10(ו), 12(ב), 15(ג) לתוספת הראשונה 90 2. הליך לפי פרטים 2(א), 3(א), 3(ב), 4(1)(ב), 4(1)(ג), 4(1)(ד), 4(1)(ו), 5(א), 7, 10(א), 10(ב), 10(ג), 14(ג), 14(ד), 19(1) לתוספת הראשונה 64 3. כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה פטור מאגרה ** מעודכן לשנת 2010 אגרהבית דין רבני