האם ערעור מעכב ביצוע פסק דין ?

נטען כי יש לפעול על פי הכלל כי הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בפסק דין כספי. להלן דוגמט להחלטה בשאלה האם ערעור מעכב ביצוע פסק דין ? החלטה השופט שמואל צור 1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בחיפה (השופט מיכאל שפיצר ונציגי הציבור גב' עדה וולקן ומר אהרון לוי; עב 1659/02), בו נדחתה תביעתו של המבקש תוך חיובו בהוצאות משפט בסכום של 5,000 ש"ח לכל אחת מהמשיבות. 2. המשיבה מס' 1 הינה חברת השיט הישראלית (להלן - המשיבה) ואילו המשיבה מס' 2 היא הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן- ההסתדרות). המבקש, ימאי, הועסק במשיבה שנים רבות עד לפיטוריו במסגרת הסכם קיבוצי שנחתם בין המשיבה לבין ההסתדרות. בבית הדין האזורי התבררה תביעה שהגיש המבקש נגד המשיבה וההסתדרות להשלמת פיצויי פיטורים ומענק פרישה בתוספת פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה וריבית. בית הדין האזורי דחה את התביעה על כל חלקיה. בית הדין קיבל את גירסת המשיבה לפיה קיבל המבקש את מלוא פיצויי פיטורים. כמו כן קבע בית הדין כי המשיב לא זכאי למענק פרישה לפי הוראות ההסכם הקיבוצי או ההסדרים הפנימיים החלים בין הצדדים או מענק פרישה מיוחד וזאת מאחר וסיום עבודתו בשרות המשיבה נבע ממצב בריאותו ופרישתו לפנסית נכות. עוד נקבע כי בין ההסתדרות למשיב לא התקיימו יחסי עובד מעביד ולכן לא זכאי המשיב לתבוע ממנה זכויות שמקורן ביחסי עבודה. בנוסף נקבע כי טענותיו של המשיב בדבר אפליה פסולה לא הוכחו. לאור כל זאת ובהתחשב בקביעת בית הדין כי מלכתחילה לא היה בסיס לתביעתו של המשיב, החליט בית הדין לחייב את המבקש בהוצאות משפט בסכום של 5,000 ש"ח לכל אחת מהמשיבות. 3. המבקש הגיש ערעור על פסק הדין ובמקביל הגיש לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 28.8.06 דחה בית הדין האזורי את הבקשה לעיכוב ביצוע בכל הקשור למשיבה. עם זאת, בהסכמת ההסתדרות, עוכב ביצוע פסק הדין נגדה בכפוף להפקדת ערבות של צד שלישי. מכאן הבקשה לעיכוב הביצוע שבפנינו כלפי המשיבה. 4. לטענת המבקש, טובים סיכוייו לזכות בערעור. מוסיף המבקש וטוען כי למשיבה לא ייגרם נזק אם יעוכב ביצוע תשלום ההוצאות עד למתן פסק הדין בערעור. מנגד, טוען המבקש כי במידה ובית הדין לא ייעתר לבקשתו יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, דבר שיגרום פגיעה קשה בזכויותיו ואף פגיעה חמורה בקניינו. בנסיבות אלה, כך טוען המבקש, יש מקום להיעתר לבקשתו ולהורות על עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שהגיש. 5. המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת כי יש לפעול על פי הכלל כי הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בפסק דין כספי. לגופם של דברים טוענת המשיבה כי המבקש לא צירף תצהיר לתמיכה בבקשתו ולא העלה כל טענה לענין אי יכולתה וממילא לא הובאו כל ראיות - ולו לכאורה - שאם יתקבל הערעור,לא תהיה אפשרות להשיב למבקש את הסכום של 5,000 ש"ח אשר נפסק לחובתו. לטענות המשיבה, בנסיבות אלה, מאזן הנוחות נוטה לטובתה. עוד טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור של המבקש אינם גבוהים, שכן קביעות פסק הדין של בית הדין האזורי מעוגנות היטב בקביעות עובדתיות ובמסקנות משפטיות. 6. לאחר שעיינו בבקשה לעיכוב ביצוע, בתגובה עליה, בפסק הדין של בית הדין האזורי ובערעור עליו, אנו מחליטים לדחות את הבקשה. המקרה שלפנינו אינו בא במסגרת החריג לכלל האמור. המבקש לא השכיל להצביע על חשש ממשי לפיו יקשה עליו להיפרע מהמשיבה במידה ויתקבל הערעור שהגיש לבית דין זה. המשיבה הינה בעלת יכולת כספית ועל כן המבקש יוכל להיפרע ממנה אם יזכה בערעור. מעבר לנדרש נציין כי פסיקת הוצאות ושיעורן הינה עניין שבשיקול דעת של הערכאה הדיונית. סכום ההוצאות שהוטל על המבקש אינו חורג מן הסכומים המקובלים הנפסקים בבתי הדין לעבודה, ובנסיבות אלה אין הצדקה לעכב את תשלומו. לפיכך, דין הבקשה להידחות אף מבלי שנידרש לסיכויי הערעור. נוסיף ונציין שהעובדה שההסתדרות הסכימה לעיכוב ביצועו של פסק הדין, אינה מהווה - היא כשלעצמה - כל נימוק המצדיק עיכוב ביצועו של הפסק כלפי המשיבה. 7. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש יישא בהוצאות המשיבה בקשר לבקשה זו, בלי קשר להליכים האחרים, בסכום של 1,000 ש"ח. ביצוע פסק דיןשאלות משפטיותערעור